Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 33.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích33.34 Kb.
#7210


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 163 /KH-MTTW-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015


KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác Mặt trận và tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức kiểm tra và giao ban cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2015.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện công tác Mặt trận năm 2015, tăng cường thông tin hai chiều nhằm triển khai tốt chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

2. Kịp thời phát hiện các hoạt động tốt, những mô hình, điển hình hay để nhân rộng; các hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận các cấp để khắc phục.

3. Thông qua kiểm tra và Hội nghị giao ban để phục vụ công tác bình xét thi đua năm 2015 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

4. Việc tiến hành kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo nghiêm túc, thực chất, khách quan; phản ánh đầy đủ kết quả công tác Mặt trận ở địa phương.

II. KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2015

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra toàn diện các mặt công tác theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII) và công văn số 1396/MTTW-BTT ngày 04/11/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng kết công tác Mặt trận năm 2015.2. Thành phần, thời gian, địa điểm, cách thức kiểm tra

2.1. Thành phần: Thành lập các đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra tại các cụm thi đua với thành phần như sau:

- Đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra tại cụm.

- Các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo và 01 đến 02 cán bộ ban, đơn vị được phân công theo dõi cụm; đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị; 01 cán bộ Văn phòng, 01 cán bộ Ban Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Tùy theo điều kiện cụ thể, có thể mời thêm đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố trong cụm cùng tham dự).

2.2. Cách thức kiểm tra

- Tại mỗi địa phương, đoàn kiểm tra làm việc với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một đơn vị cấp huyện và ít nhất một đơn vị cấp xã sau đó làm việc với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (mời đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham dự).

- Tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể, đoàn đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh, Thành uỷ (hoặc mời Thường trực Tỉnh, Thành ủy dự buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường trực Mặt trận cấp tỉnh).

2.3. Thời gian, địa điểm kiểm tra

- Tiến hành trước khi tổ chức hội nghị giao ban cụm và hoàn thành trước ngày 15/12/2015.

- Thời gian và địa điểm kiểm tra cụ thể do các ban, đơn vị thường trực cụm thi đua phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố đề xuất với đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách cụm. Mỗi cụm sẽ kiểm tra 01 đến 02 tỉnh, thành phố; tại mỗi tỉnh, thành phố thời gian kiểm tra không quá 02 ngày.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trung ương MTTQ Việt Nam

- Các đồng chí trong Ban Thường trực được phân công chủ trì chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra.

- Các ban, đơn vị theo dõi cụm tham mưu nội dung làm việc của đoàn kiểm tra; phối hợp địa phương chuẩn bị các điều kiện, chương trình kiểm tra; tổng hợp kết quả kiểm tra để phục vụ tại Hội nghị giao ban và báo cáo Ban Thường trực sau giao ban.

3.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

- Chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra: Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2015 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016; các báo cáo chuyên đề và tài liệu liên quan.

- Phối hợp đoàn công tác bố trí thời gian, lịch trình, địa điểm và các điều kiện đảm bảo khác trong quá trình làm việc tại các địa phương.

III. GIAO BAN CỤM CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2015

1. Nội dung

- Đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2015 theo công văn số 1396/MTTW-BTT ngày 04/11/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng kết công tác Mặt trận năm 2015 và các kế hoạch, hướng dẫn theo từng lĩnh vực công tác Mặt trận từ đầu năm 2015. Trong đó chú trọng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm các hoạt động, cách làm hay của mỗi địa phương.

- Tiến hành công tác thi đua khen thưởng của cụm: Các địa phương tiến hành nhận xét, đánh giá và bình chọn, suy tôn khen thưởng địa phương tiêu biểu xuất sắc trong cụm đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng theo Hướng dẫn số 18/HD-MTTW-BTT ngày 27/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

- Triển khai Hướng dẫn tổ chức hoạt động của cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Khuyến khích các cụm thi đua có điều kiện tổ chức các Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung chuyên sâu phục vụ công tác Mặt trận.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần

2.1. Thời gian: 01 ngày (Hoàn thành trước ngày 15/12/2015). Thời gian cụ thể đối với mỗi cụm do các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phân công phụ trách cụm quyết định trên cơ sở thống nhất với địa phương đăng cai.

2.2. Chia cụm và địa phương đăng cai

Việc chia cụm để tổ chức hội nghị giao ban căn cứ theo Thông báo số 06/TB-MTTW-BTT ngày 13/10/2014 về việc chia lại cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các cụm thi đua; Công văn số 25/MTTW-HĐTĐKT ngày 19/5/2015 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phân công các ban, đơn vị theo dõi và các tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức tổng kết cụm thi đua năm 2015.2.3. Thành phần tham dự

* Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

- Mỗi cụm có 01 đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị giao ban cụm.

- Các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo và 01 đến 02 cán bộ ban, đơn vị theo dõi cụm; đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị; 01 cán bộ Văn phòng; 01 cán bộ Ban Tổ chức - Cán bộ; đại diện cơ quan tuyên truyền, báo chí của Mặt trận.

* Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Mỗi đơn vị cử 04 đồng chí, bao gồm: Chủ tịch (trường hợp đặc biệt đồng chí Chủ tịch không tham dự được thì đồng chí Phó Chủ tịch đi thay) và 03 đồng chí đại diện các ban, đơn vị (Chánh Văn phòng và 02 Trưởng ban; trong đó có Trưởng ban theo dõi hoặc phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng).

* Địa phương đăng cai giao ban cụm:

- Mời lãnh đạo Tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố tham dự.

- Ban Thường trực và lãnh đạo các ban, đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

- Phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương.3. Kinh phí hội nghị: Đại biểu về dự hội nghị thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức hội nghị.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Trung ương MTTQ Việt Nam

- Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo ban, đơn vị do mình phụ trách chuẩn bị các điều kiện tổ chức giao ban cụm.

- Các ban, đơn vị theo dõi cụm phối hợp với địa phương đăng cai chuẩn bị kế hoạch, chương trình giao ban cụm; mời các địa phương về dự Hội nghị giao ban cụm; công văn gửi lãnh đạo địa phương nơi tổ chức Hội nghị; xây dựng báo cáo chung của cụm; mời đại biểu tham dự; thực hiện các công việc đảm bảo khác.

Chậm nhất sau 5 ngày kết thúc kiểm tra và giao ban cụm, các ban, đơn vị gửi: báo cáo kết quả kiểm tra; báo cáo chung của cụm và kết quả giao ban cụm về Ban Thường trực (qua Văn phòng và Ban Tổ chức - Cán bộ). Báo cáo cần phản ánh rõ đặc điểm, tình hình; những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác; các mô hình điển hình, các làm hay ở địa phương; những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; những đề xuất kiến nghị của địa phương và của đoàn công tác.- Văn phòng cơ quan chuẩn bị các điều kiện về phương tiện và kinh phí đảm bảo cho các đoàn công tác.

4.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Gửi báo cáo công tác Mặt trận năm 2015 về ban, đơn vị được phân công theo dõi cụm và Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 30/11/2015. Mỗi tỉnh, thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu báo cáo để gửi đến các đại biểu dự hội nghị giao ban.

4.3. Địa phương đăng cai: Phối hợp với các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị.

Căn cứ các nội dung trên đây, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường trực, các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
Nơi nhận:

- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Ban Thường trực MTTW (để chỉ đạo);

- Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP (để thực hiện);

- Các ban, đơn vị MTTW (để thực hiện);

- Các trợ lý, thư ký CT, PCT-TTK;

- LĐVP; các phòng thuộc VP;

- Lưu VT+TH MTTW.TM. BAN THƯỜNG TRỰCPHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

Đã ký
Vũ Trọng Kim
Каталог: home -> vanbanHD -> 2015
2015 -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1395
2015 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 14 /hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 125 NĂm ngày sinh chủ TỊch hồ chí minh
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 250 NĂm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thể giớI ĐẠi thi hào nguyễn du (1765 – 2015)
2015 -> Ban thưỜng trực số: 18/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 33.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương