Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minhtải về 45.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích45.66 Kb.
#748


BCH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

***


Số: 60 -HD/TĐTN-TG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Điện Biên, ngày 25 tháng 3 năm 2014


HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 37 HD/TWĐTN-BTG ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên hướng dẫn các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014 như sau:

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Triển khai các nội dung, giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi; tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp, bình chọn đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III.

2. Tập trung tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập 6 bài lý luận chính trị theo giáo trình và bộ công cụ mới ban hành, gắn việc học tập với kiểm tra đánh giá nhận thức; đầu tư xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn

3. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên.

4. Tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, truyền thống, hoạt động về nguồn và phong trào văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014 như: 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, 70 năm thành lập QĐND Việt Nam….

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Đề án "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020"

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc bám sát nội dung Nghị quyết 02 NQ/TWĐTN và Đề án "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020" (gọi tắt là Đề án giáo dục), xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Khuyến khích các địa phương, đơn vị xây dựng Đề án giáo dục phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng triển khai các giải pháp mới, thiết thực mang tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác giáo dục của Đoàn giai đoạn hiện nay. Kiên trì tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và đầu tư nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01 về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; triển khai Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện công việc cụ thể nhằm thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các tiêu chí đã được cụ thể hóa ở từng đơn vị. Chỉ đạo từng chi đoàn có các hình thức trưng bày những đăng ký này tại vị trí dễ thấy, dễ đọc để tất cả đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn cùng làm, cùng giám sát việc thực hiện lời hứa của nhau.

- Chỉ đạo đợt sinh hoạt với chủ đề "Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” trong toàn Đoàn, cụ thể: trong dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Đối với cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn, tổ chức sinh hoạt đánh giá về kết quả học tập và làm theo lời Bác gắn với việc rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “8 nên làm - 8 không nên làm” quy định trong Chỉ thị 01. Khuyến khích các cấp bộ Đoàn có hình thức khen thưởng hoặc phê bình đối với những cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở thích hợp đối với những cá nhân thực hiện chưa tốt).

Đối với đoàn viên thanh niên, tự soi lại mình, tự đánh giá về kết quả học tập và làm theo lời Bác của tập thể, bản thân và đề ra hướng khắc phục, phấn đấu trong 6 tháng cuối năm. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên chia sẻ, viết cảm nhận về kết quả học tập và làm theo lời Bác của bản thân đưa lên các diễn đàn mạng, mạng xã hội, trên hệ thống website, báo chí của Đoàn.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; hoàn thành việc tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp trước tháng 6/2014. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên sẽ tổ chức bình chọn những gương tiêu biểu nhất tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 09/2014 (Sau khi có kế hoạch của Trung ương Đoàn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ triển khai sau).- Căn cứ Kế hoạch số 46 KH/TĐTN ngày 14/10/2014 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên về việc tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai cụ thể hóa các tiêu chí “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” thành các giá trị hình mẫu cốt lõi phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, tính cách, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên và vận động đoàn viên thanh niên hướng tới các giá trị đó. Khuyến khích các địa phương, đơn vị tự sáng tạo các sản phẩm tuyên truyền hợp lý, hiệu quả; có các hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với việc tổ chức các hoạt động lớn được triển khai tại các địa phương, đơn vị. Thông tin, báo cáo về kết quả cuộc vận động gửi Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Điện Biên trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2014.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thông qua sinh hoạt chi đoàn. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng tài liệu, hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, phổ biến 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Sử dụng có hiệu quả bộ công cụ mới do Trung ương Đoàn phát hành trong quá trình giảng dạy (Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên đã có hướng dẫn số 35 HD/TĐTN ngày 25 tháng 9 năm 2013 về Sử dụng bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên); lồng ghép các nội dung của 6 bài lý luận chính trị trong mỗi đợt sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; tìm tòi, đổi mới hình thức giáo dục, phổ biến lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Phấn đấu tất cả đoàn viên, nhất là đoàn viên mới kết nạp được học tập về lý luận chính trị. Tăng cường các hình thức kiểm tra kiến thức sau khi hoàn thành các nội dung học tập.

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo Đoàn cơ sở, các trường cao đẳng trên địa bàn tổ chức cho Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thi kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hình thức thi có thể là thi tìm hiểu, thi hùng biện, thi thuyết trình, thi giảng... Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu áp dụng các hình thức thi sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để cuộc thi đảm bảo chất lượng, tránh hình thức. Phấn đấu tất cả các cấp bộ Đoàn; đoàn trường cao đẳng đều tổ chức được cuộc thi này.

4. Xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên của Đoàn; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.

- Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức cho đội ngũ cáo cáo viên, tuyên truyền viên của địa phương, đơn vị mình tham gia lên lớp giảng dạy, báo cáo, phổ biến một số chuyên đề trong 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên; tăng cường xuống cơ sở để tuyên truyền, định hướng, thông tin chuyên đề cho đoàn viên thanh niên về các vấn đề thời sự chính trị - xã hội, cũng như giới thiệu những nét mới, các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương.

- Tổ chức Hội thi báo cáo viên cấp huyện để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên lựa chọn báo cáo viên xuất sắc tham gia Liên hoan báo cáo viên toàn quốc. Dự kiến Liên hoan sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8/2014 (có kế hoạch riêng).

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục chú trọng việc kiện toàn, bổ sung hoặc xây dựng, thành lập mới bộ phận nắm tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; đảm bảo các nguồn lực và điều kiện để duy trì hoạt động của bộ phần này thường xuyên, hiệu quả, kịp thời.5. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và đợt sinh hoạt chính trị “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng” trong đoàn viên thanh niên theo Kế hoạch số 33 KH/TĐTN, ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.... Chú trọng tổ chức các hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nâng cao hiểu biết và niềm tự hào của thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam.

- Tiếp tục tổ chức có hiệu quả Tuần lễ "Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Trong tuần lễ này, tăng cường các hoạt động chỉnh trang, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

- Tổ chức các hoạt động để đoàn viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Tôi yêu đồng bào tôi” trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh 2/9, thông qua các hình thức như: phát động cuộc thi làm video clip, phim ngắn giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử dân tộc; thi viết cảm nhận về ngày độc lập 2/9; thi hát các ca khúc cách mạng v.v...

6. Các hoạt động giáo dục pháp luật

- Tuyên truyền phổ biến về Hiến pháp tới đông đảo đoàn viên thanh niên.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, xây dựng các tủ sách pháp luật ở các chi đoàn, qua đó tư vấn pháp lý cho thanh niên, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, về quyền và nghĩa vụ công dân.

7. Các hoạt động văn hóa – thể thao

- Tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong thanh niên như: nhảy dân vũ, các môn thể thao và trò chơi dân gian...

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động tập thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố các đội, nhóm thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng. Phấn đấu mỗi đoàn cấp huyện có ít nhất một đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng hoạt động thường xuyên. Khuyến khích các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong cụm phối hợp tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp cụm, hướng tới tham dự Liên hoan cấp tỉnh dự kiến vào đầu năm 2015, toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức dự kiến vào năm 2015 (sẽ ban hành kế hoạch riêng).8. Tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình giáo dục

- Tiếp tục triển khai sâu rộng các mô hình giáo dục giá trị sống, kỹ năng xã hội như “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm người có ích”, "Học từ thiên nhiên”, "Hi! Teacher”…

- Tăng cường công tác chỉ đạo, duy trì và nhân rộng mô hình Đội thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin” nhằm giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành

- Triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về phát huy vai trò xung kích của Tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Điện Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Bộ Công an và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên trong năm 2014. Phát huy sáng tạo trong đổi mới hình thức, nội dung các hoạt động tuyên truyền,cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, có hình thức thiết thực giúp đỡ thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng thành công.

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình mới và vận động đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động có ý nghĩa: chương trình "Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Hành trình đến với đảo thanh niên”, chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi"...

Trên đây là Hướng dẫn về công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn năm 2014. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, cụ thể:

+ Báo cáo công tác Tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2014: gửi trước ngày 01/7/2014.

+ Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2014: gửi trước ngày 20/11/2014.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn (để b/c);

- Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc;- Lưu BTG, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN


PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

Đỗ Thị Thu Thủy
Каталог: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
files -> BẢng tóm tắt quyền lợI, phạm VI, CÁC ĐIỂm loại trừ VÀ HƯỚng dẫn thanh toán bảo hiểm của hợP ĐỒng nguyên tắc tập thể ngưỜi thân cbcnv vsp

tải về 45.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương