Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnhtải về 7.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.44 Kb.
#5731

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1276 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 9 năm 1994


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách

các đơn vị và số đại biểu của mỗi đơn vị bầu cử đại

biểu HĐND huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh.

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ điều 9,10,11, chương 2 Luật bầu cử đại biểu HĐND ( sửa đổi ) ngày 21 tháng 6 năm 1994.

- Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 86/TT.UB ngày 16/9/1994.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay phê chuẩn số đại biểu HĐND huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 1994 - 1999 là : 35 ( ba lăm ) đại biểu được bầu ở 12 đơn vị .

Danh sách và số đại biểu của từng đơn vị như tờ trình kèm theo.Điều 2.- Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn căn cứ quyết định thi hành ./.Nơi nhận

- Như điều 2

- TT.TU, HĐND, UBND

- UBMTTQ, HĐBC tỉnh

- Lưu VP/UB, TCCQ


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mão

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH

tải về 7.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương