BiÓu tr­ng (logo) tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc dn b¶n quyÒn tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc dn Ho¹ sü thiÕt kÕtải về 17.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích17.58 Kb.
#30313
biÓu tr­ng (logo) tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©nb¶n quyÒn tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Ho¹ sü thiÕt kÕ: Hoµng ChÝ Long

Đính kèm ảnh mẫu Logo mầu đầy đủ,1 màu và đen trắng; định dạng JPEG:
ThuyÕt minh biÓu tr­ng (logo) tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n


M« t¶

§©y lµ biÓu tr­ng (hay Logo) truyÒn t¶i h×nh ¶nh ®¹i diÖn cho Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n.

Logo ®­îc thÓ hiÖn b»ng h×nh trßn, ®­îc x©y dùng trªn ý t­ëng nÒn cña qu¶ ®Þa cÇu mµu xanh da trêi - 3 quyÓn s¸ch më, t­îng tr­ng cho 3 lÜnh vùc quan träng cña x· héi vÒ qu¶n lý, duy tr× vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ: Thiªn nhiªn (thêi tiÕt) - §Þa lý, ®Þa chÊt- Chñ thÓ con ng­êi, ®èi nh©n xö thÕ (hµm ý lµ Thiªn - §Þa - Nh©n) ®­îc thÓ hiÖn b»ng mµu tr¾ng.

B¶n ®å ViÖt Nam biÓu t­îng Quèc gia, bao gåm ®Êt liÒn, chñ quyÒn biÓn ®¶o ®­îc c¸ch ®iÖu - ThÓ hiÖn mµu ®á. B¶n ®å ViÖt Nam thÓ hiÖn trong Logo cßn hµm ý lµ vai trß träng ®iÓm, hµng ®Çu cña nhµ tr­êng trong lÜnh vùc ®µo t¹o nguån nh©n lùc tr×nh ®é cao vÒ kinh tÕ, qu¶n lý vµ qu¶n trÞ kinh doanh ë ViÖt Nam.

H×nh t­îng b¸nh xe 5 r¨ng - thÓ hiÖn mµu ®á; t­îng tr­ng cho nÒn c«ng nghiÖp ViÖt Nam hiÖn ®¹i ph¸t triÓn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸.

H×nh t­îng hai nh¸nh lóa (mçi nh¸nh lóa cã 25 h¹t) t­îng tr­ng cho n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ang trªn con ®­êng hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n - thÓ hiÖn mµu vµng. H×nh t­îng nµy hµm ý cã sù cung øng nguån lùc quan träng cña Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n.

Dßng ch÷ phÝa trªn lµ tªn tr­êng (§¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n) - thÓ hiÖn mµu xanh da trêi. Tªn gäi ®­îc rót gän vµ t­îng tr­ng cho xu h­íng ph¸t triÓn mét ®¹i häc lín, gi÷ vai trß träng ®iÓm hµng ®Çu cña ViÖt Nam.

Dßng ch÷ phÝa d­íi NEU (lµ viÕt t¾t cña tªn tr­êng b»ng tiÕng Anh: (NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY). - ThÓ hiÖn mµu tr¾ng t­îng tr­ng cho quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ cña Tr­êng trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o hiÖn nay.


MÇu s¾c

M· sè mÇu

MÇu cña logo ®­îc mÆc ®Þnh trªn b¶ng mÇu chuÈn HD; Core IDRAW 12 vµ mÇu tham kh¶o t­¬ng øng cña h·ng s¬n Dulux (xanh da trêi: 99BG 22/432), (®á: 19YR 14/629), (vµng: 39YY 66/628), (ghi: 30BG 56/045).

Nguån

Logo Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n do Ho¹ sü h·ng phim truyÖn ViÖt Nam Hoµng ChÝ Long thÓ hiÖn

§Þa chØ: 36 Ngâ HuyÖn - HN - D§: 0912 11 9571KÝch th­íc

§­êng kÝnh 40cm/60cm/80cm/100cm/…

§é ph©n gi¶i

BiÓu t­îng cã kÝch th­íc vµ ®é ph©n gi¶i võa ®ñ ®Ó gi÷ ®­îc chÊt l­îng cho Nhµ tr­êng vµ c¸c tæ chøc, c«ng ty ®¹i diÖn sö dông.

Môc ®Ých sö dông

§­îc sö dông chÝnh thøc trªn Cæng th«ng tin ®iÖn tö vµ cho c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o truyÒn th«ng cña tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n; C¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®­îc Nhµ tr­êng uû quyÒn.

Kh¶ n¨ng thay thÕ

V× nã lµ biÓu tr­ng, ch¾c ch¾n kh«ng thÓ cã h×nh chuÈn t­¬ng ®­¬ng thùc tÕ. BÊt kú b¶n thay thÕ nµo kh«ng ph¶i lµ t¸c phÈm dÉn xuÊt nµy sÏ kh«ng chuyÓn t¶i ®­îc ý nghÜa bao hµm, cã thÓ lµm lu mê hoÆc xuyªn t¹c h×nh ¶nh biÓu tr­ng Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n.

Th«ng tin kh¸c

ViÖc sö dông biÓu tr­ng (logo) ®­îc ®¨ng ký b¶n quyÒn t¸c gi¶ vµ chñ së h÷u quyÒn t¸c gi¶ lµ tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n theo LuËt së h÷u trÝ tuÖ vµ quyÒn t¸c gi¶ cña n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.

B¶n quyÒn Logo thuéc Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.Каталог: Upload Files WEB -> Files
Files -> LỊch trình tổ chức xếp chuyên ngành k57
Files -> CHÍnh trị XÃ HỘI 11 chủ nghĩa mác lênin 15
Files -> TRƯỜng đh kinh tế quốc dâN
Files -> Trích Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng
Files -> TRƯỜng đh kinh tế quốc dâN
Files -> CHƯƠng 4 thực tập cuối khóA, XÉt và CÔng nhận tốt nghiệP
Files -> QĐ-bgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––– Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2005 quyếT ĐỊnh ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
Files -> HƯỚng dẫn sử DỤng đIỆn thoại khi gọi từ ngoài vào trưỜNG
Files -> TRƯỜng đh kinh tế quốc dâN

tải về 17.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương