B¸o c¸o th­êng niªn Tªn : c ng ty cæ phÇn S¸ch gi¸o dôc t¹i thµnh phè Hµ Néitải về 53.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích53.37 Kb.
#37881
MÉu CBTT-02

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 38/2007/TT – BTC cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn vÒ viÖc C«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n)

B¸o c¸o th­êng niªnTªn : C«ng ty cæ phÇn S¸ch gi¸o dôc t¹i thµnh phè Hµ Néi

N¨m b¸o c¸o: N¨m kÕt thóc vµo ngµy 31/12/2010.

I. LÞch sö ho¹t ®éng cña C«ng ty

1. Nh÷ng sù kiÖn quan träng:

- Niªm yÕt: ChÝnh thøc niªm yÕt t¹i Trung T©m giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi ngµy 24/12/2006.

2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn :

TiÒn th©n cña C«ng ty lµ Trung t©m ph¸t hµnh s¸ch tham kh¶o, ®¬n vÞ thµnh viªn cña Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ®­îc thµnh lËp n¨m 2000 víi nhiÖm vô tæ chøc in vµ ph¸t hµnh s¸ch tham kh¶o cña Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc phôc vô ngµnh gi¸o dôc vµ c¸c ®èi t­îng x· héi. Tõ n¨m 2004 Trung t©m chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh sè 1575/Q§ - BGD & §T - TCCB ngµy 29/3/2004 cña Bé gi¸o dôc & ®µo t¹o.

Ngµnh nghÒ kinh doanh:

- Kinh doanh S¸ch Gi¸o dôc, s¸ch kh¸c, b¸o, t¹p chÝ, b¶n ®å tranh ¶nh, ®Üa CD vµ c¸c xuÊt b¶n phÈm kh¸c ®­îc phÐp l­u hµnh.

- Kinh doanh v¨n phßng phÈm.

- Mua b¸n ®å dïng c¸ nh©n vµ Gia ®×nh.

- Mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ vµ phô tïng thay thÕ.

- S¶n xuÊt, mua b¸n thiÕt bÞ d¹y häc

- X©y dùng nhµ, v¨n phßng (chØ ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh khi ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt);

- Ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n: kinh doanh bÊt ®éng s¶n, quyÒn sö dông ®Êt thuéc chñ së h÷u, chñ sö dông hoÆc ®i thuª;

- In Ên vµ dÞch vô liªn quan ®Õn in;

- Gi¸o dôc ®µo t¹o: Gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc tiÓu häc, gi¸o dôc Trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng, gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ®µo t¹o cao ®¼ng ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (ChØ ho¹t ®éng sau khi ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp); dÞch vô hç trî gi¸o dôc;

- Ho¹t ®éng chuyªn m«n khoa häc vµ c«ng nghÖ: t­ vÊn c«ng nghÖ, t­ vÊn m«i tr­êng (KH«ng bao gåm t­ vÊn ph¸p luËt, tµi chÝnh, thuÕ, kiÓm to¸n, kÕ to¸n, chøng kh¸on);

3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn

+ C¸c môc tiªu chñ yÕu cña C«ng ty: Ho¹t ®éng kinh doanh s¸ch vµ c¸c Ên phÈm phôc vô ngµnh Gi¸o dôc.

+ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n: Thùc hiÖn ph¸t triÓn trªn ph¹m vi toµn quèc, thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty cã liªn quan kh¸c.II. B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ

1. Nh÷ng nÐt næi bËt cña kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong n¨m

- Doanh thu n¨m 2010 cña C«ng ty ®¹t: 95.6 tû ®ång thÊp h¬n so víi n¨m 2009 lµ 8.2%

- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty n¨m 2010 ®¹t: 14,083 tû ®ång cao h¬n n¨m 2009 lµ 50.3%

- L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu n¨m 2010 lµ 1.099 ®/ cæ phiÕu

- T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m: tèt

2. T×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch n¨m:

- Doanh thu ®¹t 83,12% so víi kÕ ho¹ch

- Lîi nhuËn ®¹t 100,6% so víi kÕ ho¹ch

3. Nh÷ng thay ®æi chñ yÕu trong n¨m:


 • Trong n¨m 2010 nh©n sù cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cã thay ®æi cô thÓ «ng §inh Kh¾c Cao xin miÔn nhiÖm chñ tÞch H§QT tõ ngµy 15/07/2010. §· bÇu bæ sung «ng CÊn H÷u H¶i - gi¸m ®èc C«ng ty CP S¸ch gi¸o dôc t¹i TP Hµ Néi lµm chñ tÞch l©m thêi. ¤ng CÊn H÷u H¶i miÔn nhiÖm chñ tÞch l©m thêi ngµy 16/09/2010. Héi ®ång Qu¶n trÞ ®· bÇu ¤ng NguyÔn minh Khang – Tæng Gi¸m ®èc NXBGD Hµ Néi, Phã Tæng Gi¸m ®èc NXBGD ViÖt Nam lµ chñ tÞch H§QT.

 • Trong n¨m 2010 Cty thùc hiÖn xong t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 51.097.420.000 ® lªn 102.194.840.000 ® , ®· niªm yÕt cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm.

 • Thùc hiÖn viÖc bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh ®Ó më réng SXKD trªn nhiÒu lÜnh vùc.

 • Mua 55% cæ phÇn chi phèi c«ng ty cæ phÇn s¸ch vµ thiÕt bÞ tr­êng häc Cao B»ng, t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng s¸ch t¹i tØnh Cao B»ng vµ mét sè vïng l©n cËn.

III. B¸o c¸o cña Ban gi¸m ®èc

1. B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh

1.1 C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn

1.1.1 C¬ cÊu tµi s¶n

- Tµi s¶n cè ®Þnh/Tæng tµi s¶n:7,8%

-Tµi s¶n l­u ®éng/Tæng tµi s¶n: 86%

1.1.2 C¬ cÊu nguån vèn

- Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn:35,53%

-Nî ph¶i tr¶/Vèn chñ së h÷u:55,11%

-Vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn: 64,47%

1.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n

1.2.1 Tµi s¶n ng¾n h¹n/Nî ng¾n h¹n: 2,45 lÇn

1.2.2 Tµi s¶n ng¾n h¹n – Hµng tån kho/Nî ng¾n h¹n:2,02 lÇn

- Kh¶ n¨ng sinh lêi trªn vèn ®iÒu lÖ lµ 10,99%

- Kh¶ n¨ng sinh lêi trªn doanh thu lµ 11%

- Kh¶ n¨ng sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u lµ 9,2%

- Kh¶ n¨ng sinh lêi trªn tµi s¶n lµ 6%

- Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t: 1,56 lÇn

- Gi¸ trÞ sæ s¸ch cæ phiÕu t¹i thêi ®iÓm 31/12 cña n¨m b¸o c¸o: 11.141 ®ång/cæ phÇn

- Tæng sè cæ phiÕu th­êng: 10.219.484 cæ phiÕu.

- Sè l­îng cæ phiÕu ®ang l­u hµnh : 10.219.484 cæ phiÕu.

- Cæ tøc: cæ tøc n¨m 2010 kÕ ho¹ch lµ 10-12%/vèn ®iÒu lÖ. T¹m øng 8% cæ tøc ngµy 15/04/2011, tû lÖ tr¶ cæ tøc thùc tÕ sÏ th«ng qua §¹i héi Cæ ®«ng th­êng niªn 2011.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh

Ph©n tÝch tæng quan vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty so víi kÕ ho¹ch/ dù tÝnh vµ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tr­íc ®©y.

- Doanh thu n¨m 2010 lµ 95,6 tû ®¹t 83,12% so víi kÕ ho¹ch vµ ®¹t 91,8% so víi cïng kú n¨m tr­íc.

- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2010 lµ 14,08 tû ®ång ®¹t 100,5% so víi kÕ ho¹ch vµ ®¹t 150,3% so víi cïng kú n¨m tr­íc.3. Nh÷ng tiÕn bé c«ng ty ®· ®¹t ®­îc

- Tæ chøc ®­îc Phßng qu¶n lý vµ khai th¸c ®Ò tµi nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.4. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t­¬ng lai.

 • TriÓn khai dù ¸n më tr­êng cïng C«ng ty CP §Çu T­ & Ph¸t triÓn Tr­êng C«ng NghÖ Gi¸o dôc.

 • Më réng khai th¸c ®Ò tµi cô thÓ lµ tæ chøc b¶n th¶o vµ tù biªn tËp ®Ò tµi. N¨m 2010 phßng Khai th¸c vµ Qu¶n lý ®Ò tµi khai th¸c ®­îc lµ 197 ®Ò tµi, n¨m 2011 cè g¾ng ®­a sè ®Ò tµi tù khai th¸c thªm 100 ®Ò tµi víi doanh thu tèi thiÓu ph¶i ®¹t lµ 5 tû ®ång, phÊn ®Êu tæ chøc ®­îc nhiÒu bé s¸ch hay mang tÝnh chiÕn l­îc. §èi víi c¸c ®Ò tµi ®· tróng thÇu ph¶i cã kÕ ho¹ch in, ph¸t hµnh hîp lý ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tån thÇu víi sè l­îng lín. §èi víi s¸ch ®Êu thÇu míi: quyÕt t©m ®Êu thÇu vµ tróng thÇu c¸c tªn s¸ch mang tÝnh chiÕn l­îc, cã kh¶ n¨ng ph¸t hµnh sè l­îng lín vµ cã doanh thu cao.

 • ChØ ®¹o viÖc më réng quan hÖ t×m thÞ tr­êng, më réng SXKD trªn c¸c lÜnh vùc víi c¸c ®èi t¸c chiÕn l­îc, nhµ ®Çu t­ cã tiÒm n¨ng.

 • ChØ ®¹o më réng nguån ®Ò tµi theo 4 h­íng: nguån tù khai th¸c, s¸ch thÇu, s¸ch dù ¸n, liªn doanh liªn kÕt, tiÕp cËn trùc tiÕp víi c¸c tr­êng®Ó ph¸t triÓn m¶ng s¸ch §¹i häc.

 • ChØ ®¹o ph¸t triÓn mét siªu thÞ s¸ch quy m« lín. Gi÷ v÷ng vµ më réng khai th¸c thÞ tr­êng s¸ch tham kh¶o trªn ph¹m vi toµn quèc theo ph­¬ng ch©m phñ kÝn s¸ch ®Õn mäi ®Þa ph­¬ng, ®Þa bµn t¹i c¸c tØnh, kÓ c¶ vïng s©u vïng xa ®Ó b¶o ®¶m s¸ch tham kh¶o ®Õn ®­îc víi mäi ®èi t­îng häc sinh, phô huynh vµ b¹n ®äc.

 • Thùc hµnh tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ qu¶n lý, x©y dùng kho¸n chi phÝ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i ...cho tõng Phßng, Ban, Tæ. Cã kÕ ho¹ch tån kho vµ dù tr÷ vËt t­ hîp lý ®Ó ®ång vèn sö dông hiÖu qu¶ h¬n.

IV. B¸o c¸o tµi chÝnh: C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n.

V. B¶n gi¶i tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n

KiÓm to¸n ®éc lËp

- §¬n vÞ kiÓm to¸n ®éc lËp: C«ng ty TNHH DÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n (AASC) – Sè 1 Lª Phông HiÓu, Hµ Néi

- ý kiÕn kiÓm to¸n ®éc lËp: B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn S¸ch gi¸o dôc t¹i Thµnh phè Hµ Néi t¹i ngµy 31/12/2010, còng nh­ kÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c luång l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2010, phï hîp víi chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan.

VI. C¸c c«ng ty cã liªn quan

- C«ng ty n¾m gi÷ trªn 25% vèn cæ phÇn: Kh«ng cã

- T×nh h×nh ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty cã liªn quan:

+ §Çu t­ 55% vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn s¸ch vµ thiÕt bÞ tr­êng häc Cao B»ng cô thÓ lµ :1.980.000.000®.

+ §Çu t­ 5% vèn C«ng ty CP DÞch vô xuÊt b¶n Gi¸o dôc Hµ Néi, cô thÓ lµ 750.000.000®.

+ C«ng ty ®· b¸n toµn bé kho¶n ®Çu t­ vµo C«ng ty CP S¸ch TBTM & DÞch vô H¶i Phßng, cô thÓ lµ: 3.660.000.000®.

- Tãm t¾t vÒ ho¹t ®éng vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty cã liªn quan:

+ C«ng ty CP S¸ch & TBTH Cao B»ng b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1982, Cæ phÇn hãa n¨m 2003. Cty Cao B»ng kinh doanh bu«n b¸n c¸c lo¹i s¸ch, t¹p chÝ, thiÕt bÞ tr­êng häc... N¨m 2010 C«ng ty cã lîi nhuËn tr­íc thuÕ 285 triÖu ®ång – cao h¬n n¨m 2009 lµ 210%, C«ng ty Cao b»ng dù kiÕn chia cæ tøc 8%.

+ C«ng ty CP §Çu t­ & PT tr­êng Phæ th«ng C«ng nghÖ gi¸o dôc ®­îc thµnh lËp n¨m 2010, ®ang triÓn khai xin ®Êt ®Ó më tr­êng.

+ Cty CP DÞch vô xuÊt b¶n Gi¸o dôc Hµ Néi ®­îc thµnh lËp n¨m 2009. C«ng ty in Ên, bu«n b¸n c¸c lo¹i s¸ch b¸o, t¹p chÝ.... N¨m 2010 C«ng ty Cp DÞch vô xuÊt b¶n GD Hµ Néi t¹m øng cæ tøc 9%, dù kiÕn cæ tøc 2010 lµ 18%.VII. Tæ chøc vµ nh©n sù

1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty:

- Héi ®ång Qu¶n trÞ - Ban Gi¸m ®èc - Ban kiÓm so¸t vµ 10 phßng, tæ.

2. Tãm t¾t lý lÞch cña c¸c c¸ nh©n trong Ban ®iÒu hµnh:

* Héi ®ång Qu¶n trÞ: gåm 5 ng­êi

- Chñ tÞch H§QT : ¤ng NguyÔn Minh Khang - sinh n¨m 1951 – Cö nh©n - Tèt nghiÖp ®¹i häc Tæng Hîp Hµ Néi.

- Uû viªn H§QT :

+ ¤ng CÊn H÷u H¶i - sinh n¨m 1960 - Tèt nghiÖp §¹i häc S­ Ph¹m .

+ Bµ NguyÔn ThÞ Kh¸nh Quyªn - sinh n¨m 1978 - Tèt nghiÖp §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.

+ ¤ng Hµ Sü TuyÓn - Sinh n¨m 1960 - Tèt nghiÖp §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n

+ ¤ng Bïi Vò Hïng sinh n¨m 1961 - Tèt nghiÖp §¹i häc Kinh tÕ.

* Ban Gi¸m ®èc : 03 ng­êi

- Gi¸m ®èc C«ng ty : ¤ng CÊn H÷u H¶i - sinh n¨m 1960 - Tèt nghiÖp §¹i häc S­ Ph¹m

- Phã Gi¸m ®èc : ¤ng Ph¹m Quúnh sinh n¨m 1973 - Tèt nghiÖp §¹i häc Tæng hîp.

- Phã gi¸m ®èc : ¤ng Bïi Vò Hïng sinh n¨m 1961 - Tèt nghiÖp §¹i häc Kinh tÕ* Ban KiÓm so¸t: 03 ng­êi

- Tr­ëng ban kiÓm so¸t: ¤ng Lª Xu©n Thµnh, sinh n¨m 1977 - Tèt nghiÖp §¹i häc v¨n hãa.

- ñy viªn:

+ ¤ng NguyÔn Thanh TuÊn, sinh n¨m 1980 - Tèt nghiÖp §¹i häc kinh tÕ

+ ¤ng NguyÔn V¨n Tïng, sinh n¨m 1983 tèt nghiÖp Cao ®¼ng KÕ to¸n.

* KÕ to¸n tr­ëng: Bµ NguyÔn ThÞ Kh¸nh Quyªn - sinh n¨m 1978 - Tèt nghiÖp ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi.

- Thay ®æi thµnh viªn H§QT:

+ ¤ng §inh Kh¾c Cao xin miÔn nhiÖm chñ tÞch H§QT tõ ngµy15/07/2010.

+ ¤ng CÊn H÷u H¶i lµm chñ tÞch H§QT tõ ngµy 15/07/2010, miÔn nhiÖm ngµy 16/09/2010

+ ¤ng NguyÔn Minh Khang ®­îc bæ nhiÖm lµm chñ tÞch H§QT tõ ngµy 16/09/2010

- QuyÒn lîi cña Ban Gi¸m ®èc: TiÒn l­¬ng, th­ëng cña Ban gi¸m ®èc vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c cña Ban gi¸m ®èc: Ban gi¸m ®èc ®­îc h­ëng tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng theo chÕ ®é thang bËc l­¬ng Doanh nghiÖp cña nhµ n­íc.

- Sè l­îng c¸n bé, nh©n viªn vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng: Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong c«ng ty: 64 ng­êi, c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng trong c«ng ty ®­îc ¸p dông theo LuËt lao ®éng cña Nhµ n­íc.

VIII. Th«ng tin cæ ®«ng vµ Qu¶n trÞ c«ng ty:1. Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t:

- Thµnh viªn vµ c¬ cÊu cña H§QT, Ban kiÓm so¸t( nªu râ sè thµnh viªn ®éc lËp kh«ng ®iÒu hµnh).

* Héi ®ång Qu¶n trÞ

- Chñ TÞch H§QT : • ¤ng §inh Kh¾c Cao xin miÔn nhiÖm chñ tÞch H§QT tõ ngµy15/07/2010.

 • ¤ng CÊn H÷u H¶i lµm chñ tÞch H§QT tõ ngµy 15/07/2010, miÔn nhiÖm ngµy 16/09/2010.

 • ¤ng NguyÔn Minh Khang ®­îc bæ nhiÖm lµm chñ tÞch H§QT tõ ngµy 16/09/2010.

- Uû viªn H§QT :

 • ¤ng CÊn H÷u H¶i

 • Bµ NguyÔn ThÞ Kh¸nh Quyªn

 • ¤ng Hµ Sü TuyÓn

 • ¤ng Bïi Vò Hïng

- Ho¹t ®éng cña H§QT: Trong n¨m 2010 Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp 12 phiªn ®Ó chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty th«ng qua nghÞ quyÕt H§QT. - Ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t: Ban KiÓm so¸t ho¹t ®éng vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc.

- Thï lao, c¸c kho¶n lîi Ých kh¸c vµ chi phÝ cho thµnh viªn H§QT vµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t:

- Thï lao cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ :

+ Chñ tÞch H§QT, Gi¸m ®èc kiªm ñy viªn, KÕ to¸n tr­ëng kiªm ñy viªn : 2.000.000®/ 1 th¸ng

+ Uû viªn H§QT : 1.500.000®/1 th¸ng

- Thï lao Ban kiÓm so¸t :

+ Tr­ëng ban kiÓm so¸t: 1.500.000®/1 th¸ng

+ Thµnh viªn ban kiÓm so¸t: 1.000.000®/ 1th¸ng

§Õn thêi ®iÓm 31/12/2010 tû lÖ n¾m gi÷ cña H§QT, BKS vµ NXBGD nh­ sau:

- Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc n¾m gi÷: 592.800 cæ phÇn. Trong ®ã: §¹i diÖn phÇn vèn Nhµ n­íc: 592.800 cæ phÇn

- Uû viªn H§QT :

+ ¤ng Hµ Sü TuyÓn n¾m gi÷: 2.044 cæ phÇn

- Ban gi¸m ®èc:

2. C¸c d÷ liÖu thèng kª vÒ cæ ®«ng tÝnh ®Õn ngµy 18/03/2011

2.1. Cæ ®«ng trong n­íc

- Th«ng tin chi tiÕt vÒ c¬ cÊu cæ ®«ng trong n­íc

- Th«ng tin chi tiÕt vÒ tõng cæ ®«ng lín theo néi dung:

+ Nhµ XuÊt b¶n Gi¸o dôc n¾m gi÷ 5.8 % Cæ phÇn c«ng ty:

Tªn : Nhµ XuÊt b¶n gi¸o dôc

§Þa chØ: 81 TrÇn H­ng §¹o, Hoµn KiÕm , Hµ Néi

Ngµnh nghÒ : XuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh s¸ch gi¸o dôc.

2.2. Cæ ®«ng n­íc ngoµi: 104.348 CP chiÕm 1.02%

Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2011C«ng ty cæ phÇn s¸ch gi¸o dôc t¹i TP Hµ Néi

Gi¸m ®èc

CÊn h÷u h¶i
tải về 53.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương