OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên  1   2
Tên tập tinkích thướctập tin phiên bảnmô tả
belorussian.dll36kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
brazilian.dll37kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
chinese (simplified).dll30kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
chinese (traditional).dll30kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
clipboard.dll25kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
coder.dll230kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
contextmenu.dll162kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
czech.dll36kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
dutch.dll37kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
english.dll35kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
exit.dll18kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
explorer.dll44kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
finnish.dll37kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
fonts.dll11kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
format.dll45kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
french.dll37kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
fullscreen.dll12kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
german.dll37kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
getuname.dll81kb.5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
hexsel.dll30kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
hotkeys.dll46kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
hungarian.dll36kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
italian.dll37kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
japanese.dll32kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
korean.dll32kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
lineboard.dll40kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
log.dll61kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
macros.dll56kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
minimizetotray.dll15kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) text editor plugin
polish.dll37kb.0, 0, 0, 0AkelPad (x64) language module
  1   2
Send message