CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báItải về 23.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích23.83 Kb.
#7497


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1414/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 14 tháng 9 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình đường trung tâm km5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình,

tỉnh Yên Bái (Địa phận thành phố Yên Bái - Đợt 28)

––––––––––––


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 122/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái; Quyết định số 333/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sửa đổi bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu, khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái; Quyết định số 247/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sửa đổi bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 122/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005 và Quyết định số 333/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 580/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 236/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm km5 – trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 446/2005/ QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình đường trung tâm km5 – trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình tỉnh Yên Bái; Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/8/2005, Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 30/11/2005, Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 30/11/2006, Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 24/01/2007, Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng tại phường Đồng Tâm, phường Yên Thịnh, xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái và tổ 10, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình đường trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình và tạo quỹ đất hai bên đường theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 832/TTr–STC ngày 13/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Địa phận thành phố Yên Bái - Đợt 28) với những nội dung sau:

1. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 06 hộ dân thuộc xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái; kinh phí tổ chức thực hiện của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí Hội đồng thẩm định.

2. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 946.565.890 đồng

(Chín trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi năm nghìn, tám trăm chín mươi đồng chẵn)

Trong đó gồm:

- Bồi thư­ờng, hỗ trợ cho 06 hộ gia đình: 928.065.890 đồng.

- Kinh phí tổ chức thực hiện của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 14.500.000 đồng.

- Kinh phí Hội đồng thẩm định: 4.000.000 đồng.

3. Nghĩa vụ tài chính chủ sử dụng đất phải nộp Ngân sách Nhà nước:807.536 đồng

(Tám trăm linh bẩy nghìn, năm trăm ba mươi sáu đồng)

(Có chi tiết kèm theo)

4. Như vậy dự toán phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đường trung tâm km5 – trung tâm thị trấn Yên Bình đã phê duyệt đến nay 26 đợt (Không có đợt 18, đợt 27 phê duyệt sau) là: 63.934.170.200 đồng.Điều 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí thẩm định được trích từ vốn đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Yên Bái có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho Bạc nhà nước Yên Bái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Yên Bái và 06 hộ gia đình có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, TH.XD.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn BìnhКаталог: Lists -> DocumentLaws -> Attachments
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI

tải về 23.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương