Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-cp ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về Quy định hành chínhtải về 33.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích33.67 Kb.
#23785
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:610/QĐ-UBND Bình Phước, ngày28 tháng3 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch truyền thông

công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về Quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 610 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2012

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Tiếp tục tổ chức triển khai, phổ biến các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và tiếp nhận xử lý, phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

Quý 1/2012

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các cấp

2

Tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

Tháng 2-12/2012

Văn phòng UBND tỉnh - Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã

3

- Thường xuyên phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh UBND cấp huyện cập nhập thông tin về thủ tục hành chính vào trang tin điện tử thutuchanhchinh.binhphuoc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của tỉnh liên quan đến thủ tục hành chính;

- Mở rộng trang Hỏi - đáp thủ tục hành chính; công khai địa chỉ email trên trang tin điện tử thutuchanhchinh.binhphuoc.gov.vn để tiếp nhận các ý kiến, phản hồi về các thủ tục hành chính.

- Liên kết trang tin điện tử thutuchanhchinh.binhphuoc.gov.vn UBND tỉnh với trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các địa phương.


Tháng 5-12/2012

Các Phòng, Trung tâm tin học - Công báo thuộc VPUBND tỉnh,

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị.4

Tiếp tục hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện công tác truyền thông; hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Tháng 01-12/2012

Phòng Kiểm soát TTHC và CCHC; Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ

5

Tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với đại diện các cơ quan báo chí trong việc phối hợp tuyên truyền về Kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Tháng 8/2012

VP UBND tỉnh - cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh

6

Tổ chức hội thảo chuyên đề về những khó khăn và thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực đầu tư, đất đai.

Tháng 9-11/2012

VPUBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan

7

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức chương trình tuyên truyền trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, báo chí, Internet…về hoạt động kiểm soát thủ tuc hành chính và kết quả cải cách hành chính

Định kỳ hàng tháng

VP UBND tỉnh, Sở TTTT, Đài PTTH, Báo Bình Phước và các cơ quan thông tấn báo chí

8

Tuyên truyền, quảng cáo các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các địa điểm giải quyết TTHC, các hội thảo, hội nghị, thùng thư góp ý, địa chỉ email…

Định kỳ hàng tháng

VP UBND tỉnh, Đài PTTH, Báo Bình Phước

9

Chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát TTHC, kết quả phản ánh, kiến nghị cho Chủ tịch UBND tỉnh trong các buổi họp với Văn phòng UBND tỉnh, sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các địa phương.

Theo định kỳ

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Cải cách hành chính – VP. UBND tỉnh

10

Tuyên truyền, vận động tham gia hội thi tìm kiếm sáng kiến “ Chung tay cải cách thủ tục hành chính”; thường xuyên đăng tải các hình ảnh, bài viết về kiểm soát thủ tục hành chính của Cục Kiểm soát TTHC và trên trang tin điện tử thutuchanhchinh.binhphuoc.gov.vn

Theo quy định và liên tục trong năm

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Cải cách hành chính; các sở, ban, ngành, huyện, thị

11

Thực hiện tốt cơ chế thông tin phản hồi từ cơ sở, khuyến khích cơ chế phản hồi từ nhóm đối tượng mục tiêu đặc biệt là khối công chức

Tháng

10-12/2012Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và CCHC - VP. UBND tỉnh

12

Rà soát, tập hợp và phân tích các sản phẩm báo chí hàng tháng

Liên tục hàng tháng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và CCHC - VP.UBND tỉnhКаталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 33.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương