C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ xy dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-cp ngµy 8/7/1999, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-cp ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñtải về 213.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích213.6 Kb.
#17416
Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

--***--

Sè 1648 /Q§ - UB Thanh Hãa, ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001


quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

VÒ viÖc: Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Tr­êng kü thuËt

ph¸t thanh - truyÒn h×nh tØnh Thanh Ho¸

chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

- C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ.

- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1473/ Q§ - UB ngµy 29/ 7/1999 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh ho¸ vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ®Çu t­ n¨m 1999, trong ®ã cã danh môc tr­êng Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh tØnh.

- C¨n cø ý kiÕn kÕt luËn cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ t¹i Th«ng b¸o sè 250/ TB- UB ngµy 07/02/2001, trong ®ã cã danh môc DA§T tr­êng ph¸t thanh - truyÒn h×nh tØnh Thanh Ho¸.

- XÐt tê tr×nh sè 18 TT/UB ngµy 14/ 5 /2001 cña Tr­êng ph¸t thanh - truyÒn h×nh tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc xin phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng tr­êng.

-Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thanh Ho¸ t¹i v¨n b¶n thÈm ®Þnh sè / T§ - KH§T ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2001.


quyÕt ®Þnh

§iÒu1: Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Tr­êng kü thuËt ph¸t thanh - truyÒn h×nh tØnh Thanh Ho¸, víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y:

1. Tªn dù ¸n:

Tr­êng kü thuËt ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Thanh Ho¸.2. Chñ ®Çu t­:

Tr­êng kü thuËt ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Thanh Ho¸.3. CÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t­:

Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Hãa.4. H×nh thøc ®Çu t­:

§Çu t­ x©y dùng míi.5. H×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n:

Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.6. §Þa ®iÓm x©y dùng;

Thuéc diÖn tÝch khu ®Êt nhµ tr­êng ®ang qu¶n lý vµ sö dông (thöa sè 24, tê sè 4 b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Qu¶ng Thä huyÖn Qu¶ng X­¬ng) nh­ v¨n b¶n sè 108/ XD - QLQH ngµy 21/4/2000 cña gi¸m ®èc së X©y dùng Thanh Ho¸ vÒ viÖc tho¶ thuËn ®Þa ®iÓm x©y dùng Tr­êng kü thuËt ph¸t thanh truyÒn h×nh Thanh Ho¸, khu ®Êt cã giíi h¹n nh­ sau:

+PhÝa B¾c gi¸p: Kªnh t­íi 35.

+PhÝa Nam gi¸p; Quèc lé 47 Thanh Ho¸ - SÇm S¬n.

+PhÝa §«ng gi¸p: Ruéng lóa x· Qu¶ng Ch©u

+PhÝa T©y gi¸p: Trung t©m ®iÒu d­ìng th­¬ng binh Thä Ch©u.7. Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch tæng mÆt b»ng;

Ph­¬ng ¸n chän lµ ph­¬ng ¸n 1, c¸c h¹ng môc ®­îc ph©n khu nh­ sau:

- PhÝa Nam lµ khu häc tËp liªn kÕt víi khu hiÖu bé gåm c¸c c«ng tr×nh :

+ Nhµ gi¶ng ®­êng häc lý thuyÕt vµ hiÖu bé hîp khèi cao 5 tÇng, mÆt chÝnh h­íng Nam

+ Nhµ häc thùc hµnh, th­ viÖn khèi cao 4 tÇng mÆt chÝnh h­íng §«ng.

- PhÝa B¾c lµ khu nhµ ký tóc x¸ hîp khèi víi nhµ ¨n cao 3 tÇng, khu nhµ ë gi¸o viªn, khu thÓ dôc thÓ thao.

- Khu phô trî gåm: nhµ ®Ó « t«, xe ®¹p xe m¸y, nhµ trùc, cæng, t­êng rµo (cæng chÝnh vÒ phÝa quèc lé 47 , 2 cæng phô phÝa §«ng khu ®Êt ra ®­êng liªn x·.)

- HÖ thèng s©n v­ên, c©y xanh ®­îc bè côc hîp lý, hµi hoµ víi c«ng tr×nh vµ c¶nh quan khu vùc.

Tæng diÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng tr­ênglµ 23.600 m2, mËt ®é XD: 15%

8. Ph­¬ng ¸n kiÕn tróc vµ quy m« x©y dùng:

a. Ph­¬ng ¸n kiÕn tróc: Ph­¬ng ¸n chän lµ ph­¬ng ¸n 1 gåm:

-Nhµ hiÖu bé + gi¶ng ®­êng häc lý thuyÕt 5 tÇng

MÆt chÝnh h­íng Nam tiÕp gi¸p quèc lé 47 mÆt b»ng bè trÝ gåm:

+ TÇng 1: C¸c phßng ban cña khèi hiÖu bé, qu¶n lý gåm: Phßng §µo t¹o, phßng gi¸o viªn lý thuyÕt, phßng qu¶n trÞ ®êi sèng,phßng tæ chøc- hµnh chÝnh, phßng gi¸o viªn thùc hµnh, phßng ®µo t¹o, phßng HiÖu phã, khu WC, cÇu thang.

DiÖn tÝch: Slv= 284m2, Ssd= 452m2, Ssµn = 528m2,

ChiÒu cao th«ng thuû: 3,9m

+ TÇng 2: Phßng gi¸o viªn bé m«n v¨n ho¸ c¬ b¶n, phßng HiÖu tr­ëng, phßng häp giao ban, phßng gi¸o viªn mêi, phßng HiÖu phã, phßng phôc vô, khu WC, cÇu thang.

DiÖn tÝch: Slv =242m2, Ssd = 412m2, Ssµn = 514m2.

ChiÒu cao th«ng thuû: 3,6m

+TÇng 3,4 c¸c phßng häc lý thuyÕt, phßng nghØ gi¸o viªn, khu WC, cÇu thang.

DiÖn tÝch: Slv = 499m2, Ssd = 892m2, Ssµn = 1028m2

ChiÒu cao th«ng thuû = 3,6m

+ TÇng 5: Héi tr­êng 165 chç, kho, phßng phôc vô, khu WC, s¶nh, cÇu thang.

DiÖn tÝch: Slv = 279m2, Ssd= 510m2, Ssµn = 564m2

ChiÒu cao th«ng thuû: 4,2m.

MÆt ®øng h­íng Nam cã ®­êng nÐt hiÖn ®¹i tho¸ng ®·ng. T­êng g¹ch bao che, t­êng trong ngoµi nhµ s¬n silicat, nÒn l¸t g¹ch ceramÝc Thanh Ho¸, trÇn m¸i BTCT, trªn lîp t«n §«ng Anh, cöa ®i pa n« kÝnh, cöa sæ chíp kÝnh cã hoa s¾t, gç cöa nhãm III.

- Nhµ häc thùc hµnh + th­ viÖn 4 tÇng: MÆt chÝnh h­íng §«ng:

+ TÇng 1-3 mÆt b»ng bè trÝ gåm: c¸c phßng häc vi tÝnh, phßng thùc hµnh ®IÖn tö, ®iÖn l¹nh, kho, khu WC, cÇu thang.

DiÖn tÝch: Slv = 714m2, Ssd = 1125m2, Ssµn = 1170m2

ChiÒu cao th«ng thuû: TÇng 1 : 3,9m, tÇng 2,3 = 3.6m

+ TÇng 4: bè trÝ th­ viÖn gåm phßng ®äc, th­ viÖn, kho s¸ch, khu WC.

DiÖn tÝch: Slv =242m2, Ssµn = 1600m2

ChiÒu cao th«ng thuû: 3,6m

MÆt chÝnh h­íng §«ng cã ®­êng nÐt ®¬n gi¶n, tho¸ng ®·ng. T­êng g¹ch bao che, t­êng trong ngoµi nhµ s¬n silicat, nÒn l¸t g¹ch ceramÝc Thanh Ho¸, trÇn m¸i BTCT, trªn lîp t«n §«ng Anh, cöa ®i pa n« kÝnh, cöa sæ chíp kÝnh cã hoa s¾t, gç cöa nhãm III.- Nhµ ¨n - ký tóc x¸ sinh viªn 3 tÇng.

TÇng 1: bè trÝ nhµ ¨n, bÕp, kho, phßng y tÕ, c¸c phßng ë khÐp kÝn cña sinh viªn, cÇu thang.

DiÖn tÝch: Slv =377m2, Ssd = 778m2, Ssµn = 814m2

TÇng 2,3 bè trÝ c¸c phßng ë khÐp kÝn cña sinh viªn, cÇu thang.

DiÖn tÝch: Slv = 508m2, Ssd = 1056m2, Ssµn = 1246m2

MÆt chÝnh h­íng §«ng cã ®­êng nÐt ®¬n gi¶n, tho¸ng ®·ng. T­êng g¹ch bao che, quÐt v«i ve trong ngoµI nhµ, nÒn l¸t g¹ch ceramÝc Thanh Ho¸, trÇn m¸i BTCT, trªn lîp t«n §«ng Anh, cöa ®i pa n« kÝnh, cöa sæ chíp kÝnh cã hoa s¾t, gç cöa nhãm III.- C¸c c«ng tr×nh phô trî gåm:

+ Nhµ trùc, b¶o vÖ

+ Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y

+ Cæng chÝnh, cæng phô

+T­êng rµo b¶o vÖ..

+ C«ng tr×nh ®IÖn, cÊp tho¸t n­íc, phßng ch¸y ch÷a ch¸y.

+ HÖ thèng s©n, ®­êng néi bé , v­ên hoa, c©y xanh.

b. Quy m« x©y dùng:

CÊp c«ng tr×nh : cÊp II.

BËc chÞu löa : cÊp III. PCCC theo tiªu chuÈn TCVN 2622- 78.

B¶ng quy m« c¸c lo¹i diÖn tÝchstt

C«ng tr×nh

Sxd (m2)

Slv

(m2)


Ssd

(m2)


Ssµn

(m2)


K1

K2

1

Nhµ hiÖu bé -gi¶ng ®­êng häc lý thuyÕt, 5 tÇng

590

1320

2267

2634

0,5

0,85

2

Nhµ häc thùc hµnh, th­ viÖn 4 tÇng

250

956

1505

1600

0,6

0.87

3

Nhµ ký tóc x¸, nhµ ¨n 3 t©ng

380

886

1834

2060

0.43

0,88

4

Nhµ Trùc+ b¶o vÖ

15

12

12

155

Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y

3603606

T­êng rµo g¹ch cao 1,8

750m
7

S©n, ®­êng néi bé

4000

10. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cÇn ®¶m b¶o:

+ Gi¶i ph¸p kÕt cÊu;

Mãng: Dïng mãng b¨ng BTCT, hoÆc mãng trô BTCT kÕt hîp mãng x©y ®¸ hoc, cã s­ên liªn kÕt gi÷a c¸c ch©n cét.

Th©n nhµ: Dïng hÖ khung cøng BTCT, sµn BTCT.

- Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y, m¸i v× kÌo xµ gå thÐp h×nh, lîp t«n §«ng Anh, nÒn l¸ng v÷a XM.

- Cæng ra vµo trô BTCT + x©y g¹ch, cæng b»ng thÐp h×nh hoÆc thÐp èng.

- T­êng rµo x©y g¹ch, bæ trô, mãng x©y ®¸ héc.

- S©n TDTT trång cá, s©n chµo cê ®æ bª t«ng ®¸ 4*6 l¸ng v÷a XM; ®­êng ®Êt,®¸ cÊp phèi ,

- C«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng:

+ CÊp ®iÖn: Nguån lÊy tõ m¹ng ®iÖn sinh ho¹t chung cña x· Qu¶ng Thä §iÖn chiÕu s¸ng theo tiªu chuÈn 20 TCN 16- 86, 20 TCN 95- 83 .

+ Chèng sÐt, phßng ch¸y ch÷a ch¸y: Theo tiªu chuÈn nhµ n­íc hiÖn hµnh.

+ CÊp n­íc: HÖ thèng cÊp n­íc bao gåm bÓ ngÇm vµ bÓ trªn m¸i, m¹ng ®­êng èng tr¸ng kÏm 15 - 50. Nguån n­íc: dïng n­íc thuéc hÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t Thanh Ho¸ - SÇm S¬n.

+ Tho¸t n­íc: N­íc m­a, n­íc th¶i tõ c¸c bÓ tù ho¹i, tho¸t ra hÖ thèng tiªu n­íc chung b»ng hÖ thèng r·nh kÝn.11. Tæng møc ®Çu t­ vµ nguån vèn: ( Cã phô biÓu chi tiÕt kÌm theo)

a. Tæng møc ®Çu t­: 13.693,0 triÖu ®ång

Trong ®ã:- X©y l¾p: 10.477,6 triÖu ®ång.

: -ThiÕt bÞ, 1.278,3 triÖu ®ång.

- KTCB kh¸c: 693,1 triÖu ®ång.

- Dù phßng: 1244,0 triÖu ®ång

b. Nguån vèn:

- Vèn ng©n s¸ch theo kÕ ho¹ch.

- Vèn vay tÝn dông ( ®Çu t­ phÇn x©y l¾p vµ trang thiÕt bÞ nhµ ¨n- ký tóc x¸ sinh viªn)

- Vèn huy ®éng ®ãng gãp cña häc sinh12. TiÕn ®é thùc hiÖn:

Hoµn thµnh 36 th¸ng kÓ tõ ngµy khëi c«ng.13. Ph­¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n:

- Chñ ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n theo ®óng Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng vµ Quy chÕ ®Êu thÇu cña ChÝnh phñ ®· ban hµnh.14. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ :

- §¶m b¶o thñ tôc vµ tr×nh tù ®Çu t­ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é, kü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng.

- §¶m b¶o ®óng quy ho¹ch x©y dùng vµ c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng.

- §iÒu II : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Së X©y dùng, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, HiÖu tr­ëng Tr­êng kü thuËt ph¸t thanh - truyÒn h×nh tØnh vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy ./

N¬i nhËn K/T chñ tÞch UBND tØnh Thanh ho¸

- Nh­ ®iÒu II Q§ Phã chñ tÞch


- L­u VP

G.Q§AD§T.TrgPTTHThanhHo¸ (§· ký)Lª ThÕ B¾c

Phô biÓu chi tiÕt

Tæng møc ®Çu t­ dù ¸n x©y dùng tr­êngkü thuËt ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh tØnh thanh ho¸

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1648 /Q§ - UB ngµy th¸ng 6 n¨m 2001)


TT


Danh môc

§¬n vÞ tÝnh

Khèi

l­îng


Kinh phÝ

(Tr.®ång)


Tæng møc ®Çu t­13.693,0

I

A

PhÇn x©y l¾p

C«ng tr×nh chÝnh10.477,6

8.811,6

1

Nhµ hiÖu bé+ gi¶ng ®­êng häc lý thuyÕt

m2 sµn

2634,0

3.687.6

2

Nhµ häc thùc hµnh + th­ viÖn

-

1600,0

2.240,0

3
B

1

Nhµ ¨n + ký tóc x¸ sinh viªn
C«ng tr×nh phô trî

Ga ra « t«-

2060,0

36


2.884,0

416,0

36,0


2

Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y

-

300

210,0

3

T­êng rµo

md

750

150,0

4

Cæng (1 chÝnh, 3 phô)20,0


c


C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt
1250,0

1

HÖ thèng cÊp n­íc100,0

2

3

45

6


HÖ thèng tho¸t n­íc

HÖ thèng cÊp ®IÖn ngoµi nhµ

HÖ thèng PCCC

S©n ®­êng néi bé

V­ên hoa c©y xanh
4000,0


3000,0

100,0

150,0


100,0

400,0


100,0

7

San lÊp mÆt b»ng


m3

12000,0

300,0

II


PhÇn trang thiÕt bÞ.

(cã phô biÓu chi tiÕt kÌm theo)

1.278,3

1

Nhµ hiÖu bé, gi¶ng ®­êng306.3

2

Nhµ häc thùc hµnh + th­ viÖn890,6

3

Nhµ ¨n, ký tóc x¸81,4


III


KiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c

693,1

1

QHXD tæng mÆt b»ng

Ha

2,5

25,0

2

Kh¶o s¸t ®Þa chÊt,80,0

3

LËp DA§T43,5

4

ThÈm ®Þnh DA§T2,5

5

ThiÕt kÕ kü thuËt, dù to¸n246,0

6

ThÈm ®Þnh TKKT7,6

7

ThÈm ®Þnh tæng dù to¸n5,21

2

3

4

5

8

LËp hå s¬ mêi thÇu26,1

9

Chi phÝ ban qu¶n lý CT128,1

10

Gi¸m s¸t thi c«ng119,1

11

Chi phÝ khëi c«ng, bµn giao c«ng tr×nh10,0
IVDù phßng 10% ( I+ II+ III)
1.244,0


phô biÓu chi tiÕt

vèn ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ

tr­êng Ph¸t thanh - truyÒn h×nh tØnh

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè / Q§ - UB ngµy th¸ng n¨m 2001)
stt

tªn trang thiÕt bÞ

®vt

sè l­îng

thµnh tiÒn(®)


A

Nhµ hiÖu bé+ gi¶ng ®­êng häc lý thuyÕt306.300.000,0

I

C¸c phßng häc lý thuyÕt111.600.000,0

1

Bµn ghÕ HS180

90.000.000,0

2

Bµn ghÕ gi¸o viªn9

3.600.000,0

3

B¶ng Foocmica

c¸i

9

18.000.000,0

II

Khu hiÖu bé + héi tr­êng194.700.000,0

1

Bµn ghÕ lµm viÖc27

19.000.000,0

2

Tñ ®ùng tµi liÖu

c¸i

20

36.000.000,0

3

M¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é

c¸i

5

30.000.000,0

4

Sa l«ng6

12.000.000,0

5

Bµn häp giao ban

c¸i

4

32.000.000,0

6

GhÕ häp giao ban

c¸i

63

12.600.000,0

7

GhÕ héi tr­êng

c¸i

165

33.000.000,0

8

Bµn héi tr­êng

c¸i

5

4.500.000,0

9

Gi­êng gç 1,2*2,0m

c¸i

10

6.000.000,0

10

Tñ c¸ nh©n

c¸i

8

9.600.000,0

B

Khu häc thùc hµnh + th­ viÖn890.600.000,0

1

M¸y vi tÝnh20

160.000.000,0

2

M¸y ph«t«coppy

c¸i

1

15.000.000,0

3

M¸y in Laser

c¸i

1

7.000.000,0

4

Bµn lµm viÖc

c¸i

2

1.000.000,0

5

Bµn m¸y tÝnh

c¸i

20

15.000.000,0

6

M¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é

c¸i

1

6.000.000,0

7

æn ¸p Lioa 10 kw

c¸i

1

1.500.000,0

8

Gi¸ gç 2 tÇng

c¸i

10

7.800.000,0

9

M¸y thu h×nh(14-21in)c¸c h·ng

c¸i

50

150.000.000,0

10

§Çu Video cña c¸c h·ng

c¸i

50

150.000.000,0

11

Radiocasset c¸c h·ng

c¸i

30

21.000.000,0

12

M¸y hiÖn sãng

Lo¹i 2 tia (100M)

c¸i

5

30.000.000,0
Lo¹i 1 tia (20M)

c¸i

5

20.000.000,0

13

Má hµn xung

c¸i

20

9.000.000,0

14

§ång hå v¹n n¨ng

c¸i

40

4.000.000,0

15

Bé bµn dùng ch­¬ng tr×nh1

150.000.000,0

16

Camera M 9500

c¸i

2

50.000.000,0

1

2

3

4

5

17

§Çu thu vÖ tinh

c¸i

2

6.000.000,0

18

M¸y ph¸t h×nh 10kw

c¸i

1

18.000.000,0

19

Ang ten parabon

c¸i

1

13.000.000,0

20

M¸y hµn h¬i

c¸i

2

3.600.000,0

21

M¸y hµn ®iÖn

c¸i

2

3.000.000,0

22

B×nh chøa khÝ O2

c¸i

3

2.400.000,0

23

B×nh chøa khÝ axetilen

c¸i

3

2.400.000,0

24

B×nh chøa ga

c¸i

3

2.400.000,0

25

Tñ l¹nh

c¸i

2

6.000.000,0

26

Bµn ghÕ phßng ®äc90

31.500.000,0

27

Gi¸ ®Ó s¸ch

c¸i

6

5.000.000,0

C

Nhµ KTX + nhµ ¨n sinh viªn81.400.000,0

1

Gi­êng s¾t 2 tÇng

c¸i

100

70.000.000,0

2

Bµn ¨n

c¸i

30

9.000.000,0

3

GhÕ ¨n

c¸i

120

2.400.000,0
Tæng céng A +B +C1.278.300.000,0


Phô biÓu chi tiÕt

Tæng møc ®Çu t­ dù ¸n x©y dùng tr­êng ptth

yªn ®Þnh 3

(KÌm theo v¨n b¶n thÈm ®Þnh sè /T§-KH§T ngµy th¸ng 5 n¨m 2001)


TT


Danh môc

§¬n vÞ tÝnh

Khèi

l­îng


Kinh phÝ

(Tr.®ång)


Tæng møc ®Çu t­6.140,0

I

PhÇn x©y l¾p4.551.8

1

Nhµ líp häc 3 tÇng (m2sµn*1,2tr®/m2)

m2 sµn

1726,0

2071,2

2

3

45

6

78

Nhµ hiÖu bé 2 tÇng (m2sµn*1,3tr®/m2)

Nhµ ®a n¨ng

Nhµ cÇu

Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸yNhµ trùc, b¶o vÖ

T­êng rµo

Cæng chÝnh, cæng phô


nt

nt

ntnt

nt

mdcæng

700,0

524,0


28

300


15

450


2

910,0

524,0


16,8

120,0


15,0

90,0


15,0

9

10

1112

II

1

23
4

S©n tr­êng,

San lÊp mÆt b»ng

CÊp ®iÖn ngoµi nhµ

CÊp n­íc ngoµi nhµNéi thÊt, thiÕt bÞ

Bµn ghÕ lµm viÖc

Bµn ghÕ häc sinh

Tñ ®ùng hå s¬

ThiÕt bÞ PCCC

Qu¹t ®iÖn
m2

m3


nt

c¸i


c¸i

3500

18000,0

34

330


10
94


350,0

360,0


30,0

50,0


256,0

24,0


132,0

10,0


50,0

40,0


III

KiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c774,2

1

QHXD tæng mÆt b»ng

Ha

2.0

25,0

2

Kh¶o s¸t ®Þa chÊt,30,0

3

LËp DA§T 0,42%*1,1(XL+ TB)
22,2

4

ThÈm ®Þnh DA§T 0.023%1,2

5

ThiÕt kÕ kü thuËt, dù to¸n 2.57%*1,1 XL128,52

6

ThÈm ®Þnh TKKT 0,0675%*1,13,38

7

ThÈm ®Þnh tæng dù to¸n 0,053% *1,1XL2,65

8

LËp hå s¬ mêi thÇu0,24%*1,1(XL+TB)12,69

9

Chi phÝ ban qu¶n lý CT 1,15%xl+0,56%tb58,23

10

Gi¸m s¸t thi c«ng 1,135% XL*1,160,33

11

12


Gi¶i phãng mÆt b»ng

Chi phÝ khëi c«ng, nghiÖm thu bµn giao


420,0

10,0


IV

Dù phßng 10%558,0
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 213.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương