Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-ttg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 2010tải về 52.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích52.41 Kb.
#20991ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 437/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính

năm 2010 của tỉnh Ninh Thuận

___________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Chương trình hành động số 204 CTr/UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2010,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của sở, ngành, địa phương thật cụ thể, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________


CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2010 CỦA TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2010

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

_____________________________________
Năm 2010 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Để tiếp tục thực hiện công tác cải cách cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mục tiêu và nội dung của Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2010 như sau:


I. Mục tiêu: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và vị thế cạnh tranh của tỉnh; cải tiến phương thức, lề lối làm việc gắn với chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị.
II. Nội dung

1. Về cải cách thể chế

- Tiếp tục rà soát tính khả thi và tính hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, phát huy dân chủ ở cơ sở. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Triển khai rà soát bổ sung các tiêu chí đánh giá về cải cách hành chính, tiêu chí đánh giá xây dựng chính quyền cơ sở, tiêu chí thi đua khen thưởng, nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá các phòng chuyên môn cấp huyện;

- Sơ kết rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh và nhân ra diện rộng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên các lĩnh vực đã và đang thực hiện. Nghiên cứu thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính có tính liên ngành được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ngành. Đặc biệt thành lập và triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông theo mô hình nước ngoài trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế; thu hút đầu tư trong và ngoài nước, cải thiện và nâng cao vị thế cạnh tranh của tỉnh;

- Triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn đến 2010 có chất lượng và đúng tiến độ chung của Văn phòng Chính phủ;

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết công vụ và các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện cơ chế và các hình thức giám sát có hiệu quả của Mặt trận, các đoàn thể, Hội đồng nhân dân các cấp và nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo, …

2. Về cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc các sở, ngành, huyện, thành phố để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp;

- Kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả việc phân cấp quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực ở các cơ quan, đơn vị;

- Đẩy mạnh cải tiến phương thức, lề lối làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Mở rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm trong quản lý điều hành; giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu trong giải quyết công việc. Tăng cường hình thức gặp gỡ đối thoại giữa cơ quan công quyền với công dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển;

- Tiếp tục rà soát để chấn chỉnh về tổ chức và hoạt động của các Ban chỉ đạo liên ngành theo hướng hiệu quả. Cải cách các đơn vị sự nghiệp công, hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Triển khai tổ chức thực hiện Luật Công chức, công vụ; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, thực hiện quy chế mới về tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phân cấp mạnh cho các huyện, thành phố và đơn vị sự nghiệp; tiếp tục cải tiến nội dung, quy trình, quy chế đánh giá cán bộ, công chức hằng năm;

- Điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, xác định số cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hành chính. Tất cả các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát và có quyết định phân công nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức; triển khai xây dựng sổ tay công vụ của từng công chức;

- Đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước; xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn các chức danh Trưởng, Phó phòng cấp huyện và sở, ngành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 5145/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến năm 2010. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài giai đoạn đến năm 2020, Đề án đào tạo bồi dưỡng, bổ sung thay thế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn đến năm 2015, Đề án đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo; coi trọng phát triển các hình thức bồi dưỡng tại chỗ theo hướng cung cấp thông tin cập nhật, tổ chức các chương trình nghiên cứu khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề. Khuyến khích cán bộ, công chức tự học có sự giúp đỡ của Nhà nước;

- Thực hiện tốt chế độ chính sách có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái; thu hút, đãi ngộ nhân tài; chính sách đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, …;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ bằng nhiều hình thức: thường xuyên, đột xuất, chuyên đề; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

4. Về cải cách tài chính công

- Tiếp tục triển khai, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với tất cả các sở, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp huyện; đồng thời nghiên cứu, triển khai ở cấp xã thuộc huyện, thành phố;

- Đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các cơ sở y tế, các trường học ở các huyện, thành phố;

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hoá xã hội nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, … Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, môi trường, xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hoá theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP của Chính phủ và rà soát, bổ sung, công khai quy hoạch chi tiết các ngành thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội theo quy hoạch (mới) của tỉnh;

- Nghiên cứu chuyển một số công việc và dịch vụ từ cơ quan Nhà nước sang tư nhân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đảm nhận;

- Tăng cường công tác kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước

a) Đổi mới lề lối và phương thức làm việc: đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện;

b) Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước: đẩy mạnh tin học hoá trong quản lý; thực hiện chương trình đào tạo chuyên viên công nghệ thông tin đến năm 2010; bố trí chuyên viên quản trị mạng đối với một số sở, ngành trọng điểm. Các sở, ngành, huyện, thành phố hoàn chỉnh mạng LAN; xây dựng mạng WAN, trang web một số ngành trọng điểm để hoà mạng trang web chung của tỉnh, Bộ, ngành Trung ương. Từng bước hiện đại hoá công sở, trang thiết bị làm việc phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước kịp thời và thông suốt. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của cơ quan hành chính thuộc tỉnh theo đúng quy chuẩn.

6. Các nhiệm vụ công tác khác

- Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính ở sở, ngành, huyện, thành phố và cơ sở gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính (mỗi tháng 2 kỳ) và kiểm tra đột xuất;

- Tăng cường chuyên viên chuyên trách cải cách hành chính các cấp. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về cải cách hành chính, bố trí nhân lực, kinh phí đủ để thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác;

- Tập hợp và xây dựng các dữ liệu về thủ tục hành chính, công bố công khai trên các phương tiện truyền thông, công báo, trang web Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự tham gia tích cực của tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt trong việc tuyên truyền và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra. Thực hiện liên tịch tuyên truyền cải cách hành chính với các đoàn thể của tỉnh. Tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm tập trung mạnh mẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Xác định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu trong những công việc cụ thể về cải cách hành chính. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm và sáng kiến cải cách của bộ máy hành chính các cấp và chính đội ngũ cán bộ, công chức để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.(có chương trình, kế hoạch cụ thể kèm theo)
III. Tổ chức thực hiện

1. Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính ở sở, ngành, huyện, thành phố và cơ sở gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính (mỗi tháng 2 kỳ) và kiểm tra đột xuất. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá chuyên đề ở các ngành, các cấp.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự tham gia tích cực của tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt trong việc tuyên truyền và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra. Thực hiện liên tịch tuyên truyền cải cách hành chính với các đoàn thể của tỉnh.

3. Tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm tập trung mạnh mẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Xác định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu trong những công việc cụ thể về cải cách hành chính. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm và sáng kiến cải cách của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, kinh phí hoạt động cho cải cách hành chính nhất là cấp xã, phường, thị trấn.

4. Phân công:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chung việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo mục tiêu, nội dung đã đề ra;

- Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung cải cách hành chính theo nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; đánh giá phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị và tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện;

- Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn mình để triển khai thực hiện và định kỳ trước ngày 10 hằng tháng và trước ngày 15 tháng 11 (báo cáo năm) báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ);

- Sở Tài chính có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí để triển khai chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tài chính công trong năm 2010;

- Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tin học (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2008 - 2010 và Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh (xây dựng chuyên đề; chuyên trang, phân công phóng viên chuyên trách về công tác cải cách hành chính);

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (trực thuộc Sở Nội vụ) có trách nhiệm đưa công tác cải cách hành chính vào nội dung thi đua của các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn triển khai và thực hiện đánh giá kết quả thi đua theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng
Каталог: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN

tải về 52.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương