vbpq_hatinh.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/6D799BFEA22EB8E647257D4D002BC211/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/B5424675FAB54DB547256FC2004AFD44/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/450A056A911B5CED47256FC4003DEAEC/$file
  Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o Hà Tĩnh, ngày 7 tháng 8 năm 1993 UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B1D4A2F55F30B96047256FC40042E00F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/EA3CA5FB0B7A56BA47256FC400441A0A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C2DEEAF51E524A4847256FC40044562F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/0/250FCA7F10B5C5D547256FC40045188F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/B16E0A3DE9A5587747256FC40045E8EF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/0/9622AD7891BEAA5B47256FBE005E6554/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/B74945BF18A56538472571AA0031402F/$file
  UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BF885856A90CA95347256FC40046DA69/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/83520E8A9CB3BE1947256FC40047381F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/0/65A80978C905E40647256FC8006BA8E7/$file
  TỈnh hà TĨnh số: 1140 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/85E76973D87811C3472570F50032E558/$file
  Số : 1156 QĐ/ub-nl
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/E3E0A4A4232726BA47256FBE006AAD08/$file
  QuyếT ĐỊNH
vbpq_hatinh.nsf/0/CBF3337818D8437447256FC8006C684F/$file
  TỈnh hà TĨnh số: 1204 QĐ/ub-nl1
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/CD0486D5CC17B0F1472571AA003157A7/$file
  Điều 1: Đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Tĩnh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Khoa học Công nghệ trên địa bản tỉnh. Điều 2
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/88E5C948EE1E6D2547256FC50065BC79/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/3D83B8FD1FC9E18647256FC500660364/$file
  Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/EF16B6F925AF43DF47256FC5006685AE/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/5E621501B20D513D47256FC500672306/$file
  Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
vbpq_hatinh.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1FA091564E92848847256FC1005FC643/$file
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/0/F4B1F9F00023563747256FC100606066/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉNH
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9F9E498CEC39B6A147256FC500643174/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ( sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CB9299D640E01ABD47256FC500680EDB/$file
  Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3B3D2A2F92A42DAF47256FC500682085/$file
  Sinh thái và cảnh quan Du lịch
vbpq_hatinh.nsf/0/1DE272799D2CF11147256FC100663E72/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A62F48F92549C22147256FC500686AC3/$file
  Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/EB4103C258C1F1DB47256FC500688A7B/$file
  UỶ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/CF42F3972B2E7C5D47256FC500689AF1/$file
  Ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F730CDAE52C6401A47256FC4005C948C/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/38DFD47806954C1A47256FC4005CC292/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/CF358388BFC511C447256FC4005CF3ED/$file
  Thi công kênh cấp II sông Rác
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/8B5E46DB2482E75C47256FC4005D0485/$file
  Về việc đổi tên trường Cấp 2 xã Tùng Lộc thành trường Cấp 2 Đặng Dung
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/18772171632A008E47256FC1006A014E/$file
  Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/8A56B861086FF8B047256FC1006A2447/$file
  QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/15950F72F6583C7B47256FC1006A7264/$file
  Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4B79DE3CE07920A447256FC90038AE8D/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/38437D5A0031509747256FC4005D6A54/$file
  Về việc vay thóc dự trữ quốc gia
vbpq_hatinh.nsf/a437c14e5abbacb647256f960028ed43/1F122CFD4443460347256FC200637087/$file
  Nơi nhận Như điều 2 Lưu vt-tm k/t chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/PHÓ chủ TỊch nguyễn Quốc lựu
vbpq_hatinh.nsf/0/8AF8785C09E2306847256FC9003947AA/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1660 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D02FA6C0C6C11E8D47256FC400635354/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B7703AD9E4AAD45D47256FC9003BEB51/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1790 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A94A2F4E90D8B56F47256FC9003C0B8C/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1803 QĐ/ub-xd
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1C0F73E8A2AAE039472570F80002EEC8/$file
  Số : 1868/1998 QĐ/ub-nl
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F2EC731A77E838E7472570F800030BA9/$file
  QuyếT ĐỊnh điều Nay quyết định số lượng cán bộ xã, phường thị trấn được hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo nghị định số 09/1998/NĐ-cp của toàn tỉnh như sau: Tổng số cán bộ
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/9594EE29D2F20D70472570F800032C1E/$file
  Số : 2051 QĐ/ub-tm
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/886ECCA275A9032147256FBD00445BB2/$file
  Số 262 QĐ/ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/37E9F9191E56EFCB47256FBD006270BC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/0/376235D0151B54114725709E0004C79B/$file
  QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Lê Duy Phương
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B929350C7E48362F47256FC9003DA98C/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 583 QĐ/ub-tm
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AD59524396B7AD8D472570F5002F5E78/$file
  Nguyễn Văn Mạo ĐIỀu lệ
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/AB309AEA9212E11247256FC500368B5D/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 644 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/2407D3339894B4694725709E00179EB0/$file
  QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/332C0C62665517B5472578D1001B5F1B/$file
  TỈnh hà TĨnh số: 3726 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/9C5D2D8C106E7A3547256FC2004268BD/$file
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FC265EAD372E4525472571A0000B0DDF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số : 713 /2000/QĐ-ub
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/14A030FB5C7EE1B547256FC5003AB378/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 743 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/EC0D7DFA7FF08F9347256FC200436DF4/$file
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E1102DEAA3A333F147256FC50040F41A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 913 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3E7F9AD70ED95369472570F5003020FE/$file
  Số : 921/1998 QĐ/ub-vx
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5629A89F09E9902447256FC500426F6E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 952 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2CE7C71B4A56DAB7472570F500303C6A/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994
vbpq_hatinh.nsf/bb22631d463a69d447257226000f895e/D99E09EB04799C4447256FC200492900/$file
  QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch ubnd tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/639387893AFBF32447257A7D00343851/$file
  1 Các cơ chế hợp tác song phương: 4 Thực trạng hợp tác kinh tế, thương mại Việt nam Lào: 7
vbpq_hatinh.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B10B33F2A0BC86C64725776E00103905/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 13 /ct-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory vbpq hatinh.nsf  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương