OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênđầu 10 dll các tập tin

Mới nhất dll file
Tên tập tinkích thướctập tin phiên bảnmô tả
d3dx9_43.dll1951kb.9.29.952.3111Direct3D 9 Extensions
gta_sa.exe14047kb.1,1,0,0SecuROM User Access Service (V7).
vcredist_x86.exe2659kb.6.00.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)Win32 Cabinet Self-Extractor
steam_api.dll118kb.1, 0, 0, 1Steam Client API
d3dcompiler_43.dll2467kb.9.29.952.3111Direct3D HLSL Compiler
steam_api.dll68kb.1, 0, 0, 1Steam Client API
xinput1_3.dll105kb.9.18.944.0000Microsoft Common Controller API
mscomctl.ocx1045kb.6.01.9833Windows Common Controls ActiveX Control DLL
November 3, 2011
ubiorbitapi_r2_loader.dll229kb.
vcredist_x64.exe4186kb.6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)Win32 Cabinet Self-Extractor
Send message