OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên(labs) guitarlab vst.dll

Thể loại: dll
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 4.3 Mb
Ngày tập tin: 12.11.2022 19:15
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt (labs) guitarlab vst.dll:


Sao chép tập tin (labs) guitarlab vst.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu (labs) guitarlab vst.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép (labs) guitarlab vst.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép (labs) guitarlab vst.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 (labs) guitarlab vst.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


labs:
adobecollabsync.exe 10.1.0.534
1212kb.
Adobe Collaboration Synchronizer 10.106.06.2011
adobecollabsync.exe 15.7.20033.133275
847kb.
Adobe Collaboration Synchronizer 15.717.03.2015
qtlabsplatformplugin.dll 5.15.4.0
231kb.
C++ Application Development Framework19.02.2022
3dlabs.cfg
1kb.
09.08.2005
adobecollabsync.exe 11.0.0.379
673kb.
Adobe Collaboration Synchronizer 11.023.09.2012
adobecollabsync.exe 11.0.07.79
805kb.
Adobe Collaboration Synchronizer 11.025.05.2022
silabs-cdcinstaller_x86.exe 2.1
900kb.
Instalador de paquetes de controladores06.07.2015
qt6labssettings.dll 6.3.0.0
60kb.
C++ Application Development Framework05.04.2022
qtlabscalendarplugin.dll 5.12.3.0
74kb.
C++ Application Development Framework10.04.2019
xlabs.exe 1.0.0
1744kb.
X Labs Launcher24.06.2022
labsanimationplugin.dll 6.2.3.0
27kb.
C++ Application Development Framework13.05.2022
silabs-cdcinstaller_x64.exe 2.1
1034kb.
Instalador de paquetes de controladores17.07.2022
xlabs.exe 1.0.0
1755kb.
X Labs Launcher06.09.2022
qt6labssettings.dll 6.3.1.0
60kb.
C++ Application Development Framework10.10.2022
xlabs (2).exe 1.0.0
1837kb.
X Labs Launcher25.10.2022
adobecollabsync.exe 11.0.23.22
746kb.
Adobe Collaboration Synchronizer 11.028.10.2022
qtlabsplatformplugin.dll 1.1.0.0
277kb.
C++ Application Development Framework05.01.2023
Send message