OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên-tabctl-sl9l2qi.exe

Thể loại: asd
Mô tả: Synew PC Cleaner Setup
This installation was built with Inno Setup: http://www.innosetup.com
Kích thước tập tin: 7.01 Mb
Ngày tập tin: 07.05.2022 16:26
Tên công ty: Synew
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt -tabctl-sl9l2qi.exe:


Sao chép tập tin -tabctl-sl9l2qi.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu -tabctl-sl9l2qi.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép -tabctl-sl9l2qi.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép -tabctl-sl9l2qi.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 -tabctl-sl9l2qi.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


tabctl:
tabctl32.ocx 6.01.9816
216kb.
TABCTL32 OLE Control DLL
March 24, 2009
24.03.2009
tabctl32 (2).ocx 6.00.9043
205kb.
TABCTL32 OLE Control DLL
November 8, 2000
03.11.2012
tabctl32.ocx 6.01.9782
219kb.
TABCTL32 OLE Control DLL
February 23, 2004
09.03.2004
tabctl32.dll
20kb.
09.09.2016
tabctl32.ocx 6.00.8169
204kb.
TABCTL32 OLE Control DLL
June 18, 1998
01.11.2009
tabctl32.ocx 6.01.9839
217kb.
TABCTL32 OLE Control DLL
November 24, 2013
25.11.2013
Send message