OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên._browscap (2).ini

Thể loại: Unity Setup
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.17 Kb
Ngày tập tin: 06.09.2012 15:41
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ._browscap (2).ini:


Sao chép tập tin ._browscap (2).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ._browscap (2).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ._browscap (2).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ._browscap (2).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ._browscap (2).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


browscap:
browscap.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
45kb.
MSWC Browser Capabilities17.08.2001
browscap.dll 6.0.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
74kb.
MSWC Browser Capabilities17.02.2007
wbrowscap.dll 6.0.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
46kb.
MSWC Browser Capabilities17.02.2007
browscap.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
63kb.
MSWC Browser Capabilities14.07.2009
browscap.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
48kb.
MSWC Browser Capabilities14.07.2009
browscap.ini
33kb.
10.06.2009
browscap (2).ini
274kb.
23.09.2012
browscap (10).ini
305kb.
05.09.2012
Send message