OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên._msvcp100.dll

Thể loại: sa
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.22 Kb
Ngày tập tin: 08.01.2014 12:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ._msvcp100.dll:


Sao chép tập tin ._msvcp100.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ._msvcp100.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ._msvcp100.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ._msvcp100.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ._msvcp100.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


msvcp:
msvcp60.dll 6.00.8972.0
392kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library07.08.2004
msvcp50.dll 5.00.7051
553kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library17.08.2001
msvcp60.dll 6.02.3104.0
404kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library14.04.2008
msvcp70.dll 7.00.9466.0
476kb.
Microsoft® C++ Runtime Library05.01.2002
msvcp60.dll 7.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
920kb.
Windows NT C++ Runtime Library DLL24.03.2005
fxs_msvcp60.dll 6.05.2144.0
388kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library16.02.2007
wmsvcp50.dll 5.00.7051
553kb.
Microsoft (R) C++ Runtime Library25.03.2003
wmsvcp60.dll 7.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
395kb.
Windows NT C++ Runtime Library DLL24.03.2005
msvcp71.dll 7.10.3077.0
488kb.
Microsoft® C++ Runtime Library28.03.2011
msvcp80.dll 8.00.50727.762
536kb.
Microsoft® C++ Runtime Library28.03.2011
msvcp90.dll 9.00.30729.1
560kb.
Microsoft® C++ Runtime Library28.03.2011
msvcp80.dll 8.00.50727.4053
1043kb.
Microsoft® C++ Runtime Library09.08.2012
msvcp90.dll 9.00.21022.8
556kb.
Microsoft® C++ Runtime Library10.08.2012
msvcp100 (2).dll 10.00.40219.325
594kb.
Microsoft® C Runtime Library11.06.2011
msvcp100.dll 10.00.40219.325
411kb.
Microsoft® C Runtime Library11.06.2011
msvcp90.dll 9.00.30729.4940
556kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp90.dll 9.00.30729.4940
833kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp80.dll 8.00.50727.4940
542kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp80.dll 8.00.50727.4940
1043kb.
Microsoft® C++ Runtime Library21.11.2010
msvcp60 (2).dll 7.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
584kb.
Windows NT C++ Runtime Library DLL14.07.2009
Send message