OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên._msvcr71.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.21 Kb
Ngày tập tin: 20.02.2003 17:42
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ._msvcr71.dll:


Sao chép tập tin ._msvcr71.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ._msvcr71.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ._msvcr71.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ._msvcr71.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ._msvcr71.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


msvcr:
msvcrt.dll 7.0.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
335kb.
Windows NT CRT DLL14.04.2008
msvcrt.dll 7.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
315kb.
Windows NT CRT DLL07.08.2004
msvcrt20.dll 2.12.000
248kb.
Microsoft® C Runtime Library17.08.2001
msvcrt40.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
60kb.
VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)14.04.2008
msvcrt.dll 4.20.6201
261kb.
Microsoft (R) C Runtime Library29.12.2006
msvcr70.dll 7.00.9466.0
336kb.
Microsoft® C Runtime Library05.01.2002
msvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
508kb.
Windows NT CRT DLL01.11.2008
msvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
341kb.
Windows NT CRT DLL01.11.2008
fxs_msvcrt.dll 6.00.8168.0
248kb.
Microsoft (R) C Runtime Library30.08.2006
wmsvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
341kb.
Windows NT CRT DLL31.10.2008
wmsvcrt20.dll 2.12.000
248kb.
Microsoft® C Runtime Library25.03.2003
wmsvcrt40.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
60kb.
VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)24.03.2003
msvcr80.dll 8.00.50727.42
612kb.
Microsoft® C Runtime Library28.10.2006
msvcrt.dll 6.00.8397.0
260kb.
Microsoft (R) C Runtime Library20.10.2000
msvcr90.dll 9.00.30729.1
641kb.
Microsoft® C Runtime Library21.01.2010
msvcr71.dll 7.10.3052.4
340kb.
Microsoft® C Runtime Library28.03.2011
msvcr80.dll 8.00.50727.762
612kb.
Microsoft® C Runtime Library28.03.2011
msvcr80.dll 8.00.50727.4053
784kb.
Microsoft® C Runtime Library09.08.2012
msvcr90.dll 9.00.21022.8
641kb.
Microsoft® C Runtime Library10.08.2012
msvcrt (2).dll 7.0.7601.17744 (win7sp1_gdr.111215-1535)
620kb.
Windows NT CRT DLL16.12.2011
Send message