OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên._wintab32.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 4 Kb
Ngày tập tin: 03.05.2018 06:11
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ._wintab32.dll:


Sao chép tập tin ._wintab32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ._wintab32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ._wintab32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ._wintab32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ._wintab32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


wintab:
wintab32.dll 4.71-4
96kb.
WINTAB3224.06.2005
infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll 11.1.20111.1003
263kb.
Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v11.1
Infragistics UltraTabControl class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v8.1.dll 8.1.20081.1000
267kb.
Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v8.1
Infragistics UltraTabControl class library - Release Version
05.04.2020
bamboowintab.dll
59kb.
16.10.2012
wintab32.dll 8.1.2018.416
287kb.
UGEE Tablet Driver16.04.2018
jinput-wintab.dll
56kb.
22.01.2023
Send message