OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên00_flyby_06innear.ini

Thể loại: Tom Clancy\'s Rainbow Six Vegas
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.81 Kb
Ngày tập tin: 01.02.2008 22:17
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 00_flyby_06innear.ini:


Sao chép tập tin 00_flyby_06innear.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 00_flyby_06innear.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 00_flyby_06innear.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 00_flyby_06innear.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 00_flyby_06innear.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


flyby:
00_flyby_01infar.ini
0kb.
05.01.2008
00_flyby_01innear.ini
1kb.
21.01.2008
00_flyby_02infar.ini
0kb.
05.01.2008
00_flyby_02innear.ini
1kb.
21.01.2008
00_flyby_03infar.ini
0kb.
05.01.2008
00_flyby_03innear.ini
1kb.
21.01.2008
00_flyby_04infar.ini
0kb.
05.01.2008
00_flyby_04innear.ini
1kb.
01.02.2008
00_flyby_05innear.ini
1kb.
21.01.2008
Send message