OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên01_oldvegas_01.ini

Thể loại: Tom Clancy\'s Rainbow Six Vegas
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.13 Kb
Ngày tập tin: 05.01.2008 10:22
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 01_oldvegas_01.ini:


Sao chép tập tin 01_oldvegas_01.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 01_oldvegas_01.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 01_oldvegas_01.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 01_oldvegas_01.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 01_oldvegas_01.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


oldvegas:
01_oldvegas_02b.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_03.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_04.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_05.ini
0kb.
11.02.2008
01_oldvegas_06.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_07.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_08.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_skydome.ini
0kb.
05.01.2008
Send message