OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên0de141bf-025d-4313-94af-be13150c6458.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 9.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:48
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 0de141bf-025d-4313-94af-be13150c6458.dll:


Sao chép tập tin 0de141bf-025d-4313-94af-be13150c6458.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 0de141bf-025d-4313-94af-be13150c6458.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 0de141bf-025d-4313-94af-be13150c6458.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 0de141bf-025d-4313-94af-be13150c6458.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 0de141bf-025d-4313-94af-be13150c6458.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message