OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên0x0404 (2).ini

Thể loại: ASUS K53SJ WIN7 64 V10.00
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 3.68 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2004 12:36
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 0x0404 (2).ini:


Sao chép tập tin 0x0404 (2).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 0x0404 (2).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 0x0404 (2).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 0x0404 (2).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 0x0404 (2).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
0x0404 (2).ini
4kb.
04.04.2005
0x0404 (4).ini
4kb.
17.05.2006
0x0404.ini
10kb.
20.09.2012
0x0404.ini
10kb.
22.06.2010
0x0404.ini
10kb.
20.05.2016
0x0404.ini
7kb.
27.03.2008
Send message