OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên0x0408.ini

Thể loại: ASUS VGA Drivers
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 6.47 Kb
Ngày tập tin: 04.04.2005 13:40
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 0x0408.ini:


Sao chép tập tin 0x0408.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 0x0408.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 0x0408.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 0x0408.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 0x0408.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
0x0408 (2).ini
25kb.
19.03.2009
0x0408 (2).ini
6kb.
14.04.2004
0x0408 (4).ini
7kb.
17.05.2006
0x0408.ini
27kb.
20.05.2016
Send message