OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên0x040a (2).ini

Thể loại: ASUS VGA Drivers
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 6.14 Kb
Ngày tập tin: 04.04.2005 13:40
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 0x040a (2).ini:


Sao chép tập tin 0x040a (2).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 0x040a (2).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 0x040a (2).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 0x040a (2).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 0x040a (2).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
0x040a (2).ini
6kb.
07.04.2004
0x040a (4).ini
7kb.
17.05.2006
0x040a.ini
23kb.
20.09.2012
0x040a.ini
25kb.
03.01.2022
0x040a.ini
25kb.
22.06.2010
0x040a.ini
15kb.
27.03.2008
0x040a.ini
25kb.
01.07.2022
Send message