OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 9 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:46
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll:


Sao chép tập tin 21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
21b682fc-63bd-461c-a9ef-f533563aad47.dll
9kb.
12.10.2006

aad:
dvaadameve.dll 5.0.0.0
3396kb.
28.03.2011
dvaadameve.dll 5.0.0.0
4974kb.
28.03.2011
ff_libfaad2.dll 2.7
351kb.
FAAD2 DLL built for ffdshow20.07.2012
libfaad2.dll
140kb.
17.10.2012
libfaad_plugin.dll
364kb.
08.10.2012
libfaad2.dll
327kb.
05.12.2008
97e389c0-b889-4896-922c-843aadb02d7b.dll
8kb.
03.03.2009
libadm_ad_faad.dll
17kb.
12.05.2011
libfaad2.dll
311kb.
27.11.2010
videolumaadj.dll 9.1.0.92
44kb.
Video black level correction26.07.2010
aadauthhelper.dll 10.0.10586.0 (th2_release.151029-1700)
26kb.
Microsoft® AAD Auth Helper25.08.2016
aadwamextension.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
140kb.
AAD WAM extension DLL12.04.2018
aadauthhelper.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
184kb.
Microsoft® AAD Auth Helper12.04.2018
aadcloudap.dll 10.0.17134.165 (WinBuild.160101.0800)
655kb.
AAD Cloud AP Plugin06.07.2018
aadjcsp.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
65kb.
AADJCSP12.04.2018
aadtb.dll 10.0.17134.523 (WinBuild.160101.0800)
1339kb.
AAD Token Broker Helper Library01.01.2019
ff_libfaad2.dll 2.7
323kb.
FAAD2 DLL built for ffdshow05.04.2020
Send message