OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 84 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:52
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll:


Sao chép tập tin 2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
2cec3dd4-bad8-40bb-9c1a-67a382cd24b6.dll
80kb.
17.10.2005

cec:
scecli.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
177kb.
Windows Security Configuration Editor Client Engine14.04.2008
scecli.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
308kb.
Windows Security Configuration Editor Client Engine17.02.2007
wscecli.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
185kb.
Windows Security Configuration Editor Client Engine17.02.2007
acecnf.dll 12.0.4518.1014
747kb.
Replication Conflict Viewing and Resolution for Microsoft Access26.10.2006
acecore.dll 12.0.4518.1014
1711kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine DLL27.10.2006
acecore.dll 14.0.4732.1000
2142kb.
Microsoft Access database engine DLL17.01.2010
sourcecontrol.dll 1.0.0.0
56kb.
SourceControl
Source Control Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
devicecenter.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
463kb.
Device Center27.07.2012
scecli (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
228kb.
Windows Security Configuration Editor Client Engine21.11.2010
scecli.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
228kb.
Windows Security Configuration Editor Client Engine21.11.2010
devicecenter.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
497kb.
Device Center21.11.2010
scecli (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
172kb.
Windows Security Configuration Editor Client Engine21.11.2010
acecore.dll 14.0.4760.1000
2142kb.
Microsoft Access database engine DLL23.03.2010
servicemodelperformancecounters (2).dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
42kb.
ServiceModelPerformanceCounters.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
18.03.2010
servicemodelperformancecounters.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
47kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
18.03.2010
portabledeviceclassextension (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
123kb.
Windows Portable Device Class Extension Component14.07.2009
portabledeviceconnectapi (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
76kb.
Portable Device Connection API Components14.07.2009
portabledeviceclassextension (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
108kb.
Windows Portable Device Class Extension Component14.07.2009
portabledeviceconnectapi (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
60kb.
Portable Device Connection API Components14.07.2009
sqlceca35.dll 3.5.5692.0
335kb.
Client Agent (32-bit)24.09.2012
Send message