OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên31x5uc04.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: 31x5 User Interface Plug-in
Written by Ocй-Technologies B.V.
Kích thước tập tin: 184.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:11
Tập tin phiên bản: 0, 3, 260, 0
Nội bộ tên: UPD31x5 UI
Tên file gốc: 31x5Ux04.dll
Tên sản phẩm: Ocй 31x5 UI
Sản phẩm phiên bản: 1.4
Tên công ty: Ocй-Technologies B.V.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt 31x5uc04.dll:


Sao chép tập tin 31x5uc04.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 31x5uc04.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 31x5uc04.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 31x5uc04.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 31x5uc04.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
31x5uc04.dll 0, 3, 260, 0
162kb.
31x5 User Interface Plug-in
Written by Ocй-Technologies B.V.
17.08.2001
Send message