OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên3dsmax.branding.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 5.14 Mb
Ngày tập tin: 23.02.2011 03:36
Tập tin phiên bản: 14.0.0.121
Nội bộ tên: z+
Tên file gốc: ћ9
Tên sản phẩm: 3ds Max
Sản phẩm phiên bản: 14.0.0.121
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 3dsmax.branding.dll:


Sao chép tập tin 3dsmax.branding.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 3dsmax.branding.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 3dsmax.branding.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 3dsmax.branding.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 3dsmax.branding.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dsmax:
3dsmaxhair.dll 14.0.0.121
1257kb.
3ds Max Hair Plugin23.02.2011
3dsmaxshaders.dll 14.0.0.121
867kb.
3ds max shaders for mental ray23.02.2011
Send message