OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên5631_swc (2).ini

Thể loại: nfs2
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 37.64 Kb
Ngày tập tin: 21.02.1997 14:06
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 5631_swc (2).ini:


Sao chép tập tin 5631_swc (2).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 5631_swc (2).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 5631_swc (2).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 5631_swc (2).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 5631_swc (2).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
5631_swc (3).ini
38kb.
15.07.1996
5631_swc.ini
101kb.
08.04.1998

swc:
msswch.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
13kb.
msswch17.08.2001
msswch.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
25kb.
msswch24.03.2005
wmsswch.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
15kb.
msswch25.03.2003
msswch (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
19kb.
msswch14.07.2009
msswch (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
17kb.
msswch14.07.2009
swcdepends.exe 3,0,0,0
104kb.
JAR Launcher
PrivateBuild: release build
06.09.2012
8811_swc.ini
36kb.
08.04.1998
8814_swc.ini
37kb.
08.04.1998
883d_swc (2).ini
38kb.
21.02.1997
k2v_swc (2).ini
37kb.
21.02.1997
883d_swc (2).ini
38kb.
15.07.1996
swconfig.exe 1.0.0.1
852kb.
05.11.2003
Send message