OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên_pautil.exe

Thể loại: Power Archiver
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 115.41 Kb
Ngày tập tin: 19.09.2012 17:10
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt _pautil.exe:


Sao chép tập tin _pautil.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu _pautil.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép _pautil.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép _pautil.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 _pautil.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


pautil:
pautil2.dll 13.0.26.0
4kb.
11.07.2012
pautil.dll
31kb.
12.04.2012
Send message