OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna dance of fire and ice.exe

Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 0.62 Mb
Ngày tập tin: 21.10.2022 20:29
Tập tin phiên bản: 2019.3.0.2599713
Sản phẩm phiên bản: 2019.3.0.2599713
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a dance of fire and ice.exe:


Sao chép tập tin a dance of fire and ice.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a dance of fire and ice.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a dance of fire and ice.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a dance of fire and ice.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a dance of fire and ice.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dance:
e-attendance.dll 1.0.0.0
1446kb.
E_Attendance20.02.2022
mikumikudance.exe
1682kb.
08.12.2019
Send message