OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 12.10.2006 11:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll:


Sao chép tập tin a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll
9kb.
03.03.2009

bea:
sliksvn-libeay32.dll 1.0.0e
1110kb.
OpenSSL Shared Library09.12.2011
adbeape.dll 3.1.74.12761
30kb.
Adobe APE(32 bit)28.03.2011
libeay32.dll 0.9.8g
1009kb.
OpenSSL Shared Library28.03.2011
libeay32.dll 1.0.1b
1607kb.
OpenSSL Shared Library26.04.2012
libeay32.dll 1.0.1b
1151kb.
OpenSSL Shared Library26.04.2012
adbeape.dll 3.1.74.12761
37kb.
Adobe APE(64 bit)28.03.2011
beans.ocx 1, 3, 1, 2
160kb.
Java Plug-in for Internet Explorer13.09.2012
libeay32.dll 0.9.8l
994kb.
OpenSSL Shared Library23.07.2012
libeay32.dll 0.9.8r
1084kb.
OpenSSL Shared Library02.05.2011
adobeairinstaller.exe 2.5.1.17730
8613kb.
Adobe AIR Installer20.09.2012
libeay32.dll
672kb.
24.09.2012
libeay32.dll 0.9.8b
1002kb.
OpenSSL Shared Library09.02.2011
adbeape.dll 3.1.73.12277
31kb.
Adobe APE(32 bit)02.03.2011
libeay32.dll 0.9.8b
996kb.
OpenSSL Shared Library02.03.2011
qgenericbearer4.dll 4.7.3.0
46kb.
C++ application development framework.25.06.2011
qnativewifibearer4.dll 4.7.3.0
48kb.
C++ application development framework.25.06.2011
libeay32.dll 0.9.8r
996kb.
OpenSSL Shared Library04.07.2012
libeay32 (2).dll 1.0.0d
1587kb.
OpenSSL Shared Library02.04.2012
libeay32.dll 1.0.0d
1177kb.
OpenSSL Shared Library02.04.2012
libeay32.dll 1.0.0
517kb.
OpenSSL Shared Library04.05.2010
Send message