OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna38dec0a-4740-452c-9832-41cb93324b4d.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:29
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a38dec0a-4740-452c-9832-41cb93324b4d.dll:


Sao chép tập tin a38dec0a-4740-452c-9832-41cb93324b4d.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a38dec0a-4740-452c-9832-41cb93324b4d.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a38dec0a-4740-452c-9832-41cb93324b4d.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a38dec0a-4740-452c-9832-41cb93324b4d.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a38dec0a-4740-452c-9832-41cb93324b4d.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dec:
ovcodec2.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
114kb.
Video Codec17.08.2001
psisdecd.dll 6.04.2600.0
377kb.
Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks.17.08.2001
encdec.dll 6.05.2600.5512
183kb.
XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.14.04.2008
psisdecd.dll 6.05.2600.2180
355kb.
Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks.04.08.2004
psisdecd.dll 6.05.2600.5512
355kb.
Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks.14.04.2008
windowscodecs.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
696kb.
Microsoft Windows Codecs Library14.04.2008
windowscodecsext.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
338kb.
Microsoft Windows Codecs Extended Library14.04.2008
wstdecod.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
50kb.
WST Decoder Filter14.04.2008
wpsisdecd.dll 6.05.3790.3959
194kb.
Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks.18.02.2007
psisdecd.dll 6.05.3790.3959
310kb.
Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks.17.02.2007
wencdec.dll 6.05.3790.4916
388kb.
(No COPP Allowed) XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.15.10.2011
wwstdecod.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
50kb.
WST Decoder Filter24.03.2005
flashsnddec.dll 2, 0, 0, 2
162kb.
Flash Sound Decoder09.02.2011
ovdecode.dll 10, 0, 923, 1
55kb.
AMD Accelerated Parallel Processing OVDecode 1.1 Runtime05.04.2012
ovdecode64.dll 10, 0, 923, 1
62kb.
AMD Accelerated Parallel Processing OVDecode 1.1 Runtime05.04.2012
encdec (2).dll 6.6.7601.21840 (win7sp1_ldr.111014-1603)
522kb.
XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.15.10.2011
encdec (3).dll 6.6.7601.17708 (win7sp1_gdr.111014-1606)
707kb.
XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.15.10.2011
encdec (4).dll 6.6.7601.17708 (win7sp1_gdr.111014-1606)
707kb.
XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.15.10.2011
encdec (5).dll 6.6.7601.17708 (win7sp1_gdr.111014-1606)
522kb.
XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.15.10.2011
encdec (6).dll 6.6.7601.17708 (win7sp1_gdr.111014-1606)
522kb.
XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.15.10.2011
Send message