OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna3d.dll

Thể loại: Freedom Fighters
Mô tả: Aureal A3D DLL
Kích thước tập tin: 171 Kb
Ngày tập tin: 13.06.2001 18:35
Tập tin phiên bản: 2.01.15
Nội bộ tên: A3D
Tên file gốc: a3d.dll
Tên sản phẩm: A3D Interactive DLL
Sản phẩm phiên bản: 2.01.15
Tên công ty: Aureal Semiconductor
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a3d.dll:


Sao chép tập tin a3d.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a3d.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a3d.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a3d.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a3d.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
a3d.dll 2.09
96kb.
Aureal A3D 1.x DLL17.08.2001
a3d.dll 0.00.00
248kb.
Aureal 3D DLL17.11.2004
a3d.dll 80.0.0.3
33kb.
a3dx504.08.2006
a3d.dll 80.0.0.5
58kb.
a3dx504.02.2022
a3d.dll 80.0.0.3
64kb.
a3dx521.08.2016
a3dapi.dll 3.02
452kb.
Aureal A3D API DLL17.08.2001
a3dapi.dll 2.02
207kb.
Aureal A3D API DLL14.11.2003
a3dapi.dll 3.1
456kb.
Aureal A3D API DLL18.02.2022
a3dapi.dll 2.02
388kb.
Aureal A3D API DLL04.07.2022
a3dlibs.dll 9.2.0.112
1860kb.
A3DLIB Dynamic Link Library28.03.2011
a3dlibs.dll 9.2.0.112
2382kb.
A3DLIB Dynamic Link Library28.03.2011
a3dlibs.dll 9.2.0.112
1860kb.
A3DLIB Dynamic Link Library15.03.2012
a3dlibs.dll 9.2.0.112
1276kb.
A3DLIB Dynamic Link Library29.05.2022
a3dlibs.dll 9.2.0.112
848kb.
A3DLIB Dynamic Link Library01.06.2022
a3dlibs.dll 9.2.0.112
860kb.
A3DLIB Dynamic Link Library02.06.2022
a3dlibs.dll 9.2.0.112
1363kb.
A3DLIB Dynamic Link Library19.08.2022
a3dofc.ocx
237kb.
10.05.2022
a3dsnd.dll
112kb.
18.02.2022
a3dutils.dll 10.1.0.534
201kb.
3D Utilities Library 10.106.06.2011
Send message