OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna3dapi.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Aureal A3D API DLL
Kích thước tập tin: 452 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 3.02
Nội bộ tên: A3DAPI
Tên file gốc: a3dapi.dll
Tên sản phẩm: A3D API DLL
Sản phẩm phiên bản: 3.02
Tên công ty: Aureal Inc.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt a3dapi.dll:


Sao chép tập tin a3dapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a3dapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a3dapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a3dapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a3dapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
a3dapi.dll 2.02
207kb.
Aureal A3D API DLL14.11.2003
a3dapi.dll 3.1
456kb.
Aureal A3D API DLL18.02.2022
a3dapi.dll 2.02
388kb.
Aureal A3D API DLL04.07.2022

dapi:
idapi32.dll 5.2.0.2
576kb.
Borland Database Engine20.08.2002
idapinst.dll 5.2.0.2
112kb.
Borland Database Engine20.08.2002
wsdapi (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
448kb.
Web Services for Devices API DLL21.11.2010
wsdapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
448kb.
Web Services for Devices API DLL21.11.2010
wsdapi (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
564kb.
Web Services for Devices API DLL21.11.2010
lltdapi (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
49kb.
Link-Layer Topology Mapper API14.07.2009
appidapi (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
57kb.
Application Identity APIs Dll14.07.2009
appidapi (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
50kb.
Application Identity APIs Dll14.07.2009
infocardapi (2).dll 3.0.4506.4926 (NetFXw7.030729-4900)
96kb.
Microsoft InfoCards
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD145
11.06.2009
infocardapi (3).dll 3.0.4506.4926 (NetFXw7.030729-4900)
166kb.
Microsoft InfoCards
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD227
11.06.2009
interop.managedapi.dll 14.0.6009.1000
18kb.
Microsoft Office 2010 component20.10.2010
thunderbirdapi.dll 7,3,7,56
64kb.
Thunderbird API
Thunderbird API Module
SpecialBuild: Build date Thu 13-October-2011 15:57 39 +0300 AD
13.10.2011
nvxdapix.dll 8.17.13.1033
5408kb.
NVIDIA User Experience Driver Component20.10.2012
etdapi32.dll 3, 6, 0, 0
222kb.
ETD Set Device Config13.12.2010
etdapi.dll 3, 6, 0, 0
260kb.
ETD Set Device Config13.12.2010
etdapix.dll 8, 2, 0, 11
327kb.
ETD Driver Function Dll13.12.2010
etdapi.dll 3, 2, 0, 0
209kb.
ETD Set Device Config12.03.2009
etdapix.dll 7, 0, 6, 0
246kb.
ETD Ware TSR Enhancements08.07.2009
Send message