OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna3dlibs.dll

Thể loại: Adobe Photoshop CS 5.1
Mô tả: A3DLIB Dynamic Link Library
Kích thước tập tin: 2.33 Mb
Ngày tập tin: 28.03.2011 10:40
Tập tin phiên bản: 9.2.0.112
Nội bộ tên: A3DLIB
Tên file gốc: A3DLIB.dll
Tên sản phẩm: A3DLIB Dynamic Link Library
Sản phẩm phiên bản: 9.2.0.112
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a3dlibs.dll:


Sao chép tập tin a3dlibs.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a3dlibs.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a3dlibs.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a3dlibs.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a3dlibs.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
a3dlibs.dll 9.2.0.112
1860kb.
A3DLIB Dynamic Link Library28.03.2011
Send message