OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna4a3cc64-9b62-40c9-bcc5-1dd19fc94e45.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 80 Kb
Ngày tập tin: 30.01.2006 15:38
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a4a3cc64-9b62-40c9-bcc5-1dd19fc94e45.dll:


Sao chép tập tin a4a3cc64-9b62-40c9-bcc5-1dd19fc94e45.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a4a3cc64-9b62-40c9-bcc5-1dd19fc94e45.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a4a3cc64-9b62-40c9-bcc5-1dd19fc94e45.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a4a3cc64-9b62-40c9-bcc5-1dd19fc94e45.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a4a3cc64-9b62-40c9-bcc5-1dd19fc94e45.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


bcc:
odbcconf.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
132kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Configuration Program14.04.2008
odbccp32.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
104kb.
Microsoft Data Access - ODBC Installer14.04.2008
odbccr32.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
64kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library14.04.2008
odbccu32.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
64kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library14.04.2008
odbcconf.dll 3.526.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
192kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Configuration Program17.02.2007
odbccp32.dll 3.526.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
144kb.
Microsoft Data Access - ODBC Installer17.02.2007
odbccr32.dll 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
100kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library24.03.2005
odbccu32.dll 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
100kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library24.03.2005
wodbcconf.dll 3.526.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
136kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Configuration Program17.02.2007
wodbccp32.dll 3.526.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
100kb.
Microsoft Data Access - ODBC Installer17.02.2007
wodbccr32.dll 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
64kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library24.03.2005
wodbccu32.dll 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
64kb.
Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library24.03.2005
odbccp32.dll 3.510.3711.0
85kb.
Microsoft ODBC Installer11.01.1999
odbccr32.dll 3.510.3711.0
179kb.
Microsoft ODBC Cursor Library11.01.1999
odbccu32.dll 3.510.3711.0
180kb.
Microsoft ODBC Cursor Library11.01.1999
odbccp32 (2).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
160kb.
ODBC Installer15.06.2011
odbccp32 (3).dll 6.1.7601.21747 (win7sp1_ldr.110614-1930)
160kb.
ODBC Installer15.06.2011
odbccp32 (4).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
120kb.
ODBC Installer15.06.2011
odbccp32 (5).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
120kb.
ODBC Installer15.06.2011
odbccp32 (6).dll 6.1.7601.21747 (win7sp1_ldr.110614-1930)
120kb.
ODBC Installer15.06.2011
Send message