OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna4apanel64.exe

Thể loại: SamDrivers 12.9 Gold Final
Mô tả: 0?CA: ?0=5;8 ASIO4ALL (x64)
Kích thước tập tin: 6.5 Kb
Ngày tập tin: 12.06.2010 02:25
Tập tin phiên bản: 2.10.0000
Nội bộ tên: a4apanel64.exe
Tên file gốc: a4apanel64.exe
Sản phẩm phiên bản: 2.10.0000
Tên công ty: Michael Tippach
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a4apanel64.exe:


Sao chép tập tin a4apanel64.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a4apanel64.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a4apanel64.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a4apanel64.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a4apanel64.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


apanel:
a4apanel.exe 2.10.0000
6kb.
0?CA: ?0=5;8 ASIO4ALL12.06.2010
Send message