OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna4w195.dll

Thể loại: Corel Office
Mô tả: Corel Office Component
Kích thước tập tin: 1.37 Mb
Ngày tập tin: 23.11.2011 08:40
Tập tin phiên bản: 5,0,119,1362
Nội bộ tên: A4W195
Tên file gốc: A4W195.DLL
Tên sản phẩm: Corel Office
Sản phẩm phiên bản: 5,0,0,0
Tên công ty: Corel
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a4w195.dll:


Sao chép tập tin a4w195.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a4w195.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a4w195.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a4w195.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a4w195.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message