OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaaclient.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Anywhere access client
Kích thước tập tin: 148 Kb
Ngày tập tin: 28.01.2011 03:50
Tập tin phiên bản: 6.0.6001.22815 (vistasp1_ldr.101217-0236)
Nội bộ tên: aaclient
Tên file gốc: aaclient.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.0.6001.22815
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt aaclient.dll:


Sao chép tập tin aaclient.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aaclient.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aaclient.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aaclient.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aaclient.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aaclient (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
129kb.
Anywhere access client21.11.2010
aaclient.dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
133kb.
Anywhere access client14.04.2008
aaclient.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
155kb.
Anywhere access client21.11.2010
aaclient.dll 6.1.7601.18918 (win7sp1_gdr.150710-0600)
129kb.
Anywhere access client03.01.2022
aaclient.dll 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
315kb.
Anywhere access client03.03.2022
aaclient.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
155kb.
Anywhere access client14.03.2022
aaclient.dll 6.1.7601.24543 (win7sp1_ldr_escrow.191211-1705)
155kb.
Anywhere access client15.04.2022
aaclient.dll 6.1.7601.18918 (win7sp1_gdr.150710-0600)
155kb.
Anywhere access client29.04.2022
aaclient.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
128kb.
Anywhere access client02.08.2022
aaclient.dll 6.1.7601.23403 (win7sp1_ldr.160325-0600)
129kb.
Anywhere access client30.10.2022
aaclient.dll 6.1.7601.18079 (win7sp1_gdr.130214-1433)
155kb.
Anywhere access client30.11.2022

aaclient:
waaclient.dll 6.0.6001.22815 (vistasp1_ldr.101217-0236)
133kb.
Anywhere access client28.01.2011
Send message