OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênabout (2).ini

Thể loại: Zend Studio
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.98 Kb
Ngày tập tin: 21.03.2012 18:40
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt about (2).ini:


Sao chép tập tin about (2).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu about (2).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép about (2).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép about (2).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 about (2).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
about (3).ini
1kb.
08.02.2012
about.ini
0kb.
07.05.2012
aboutdll.dll
103kb.
03.10.2005
aboutplugin.dll
80kb.
29.11.2012
aboutsettingshandlers.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
250kb.
System Settings About Handlers Implementation12.04.2018

about:
hpcabout.dll 1.0.33.0
17kb.
17.08.2001
hpcabout.dll 1.0.35.0
23kb.
24.03.2005
kio_about.dll
46kb.
08.10.2012
Send message