OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:59
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll:


Sao chép tập tin ac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ac73f78e-667d-4db5-b22b-bca1d98a1540.dll
7kb.
12.10.2006

bca:
clbcatex.dll 2001.12.4414.700
108kb.
14.04.2008
clbcatq.dll 2001.12.4414.700
487kb.
14.04.2008
clbcatex.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
173kb.
COM+23.03.2007
clbcatq.dll 2001.12.4720.4361 (srv03_sp2_qfe.080825-1205)
863kb.
COM+ Configuration Catalog26.08.2008
wclbcatex.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
102kb.
COM+23.03.2007
wclbcatq.dll 2001.12.4720.4361 (srv03_sp2_qfe.080825-1205)
499kb.
COM+ Configuration Catalog26.08.2008
thumbcache (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
81kb.
Microsoft Thumbnail Cache21.11.2010
thumbcache (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
110kb.
Microsoft Thumbnail Cache21.11.2010
clbcatq (2).dll 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
594kb.
COM+ Configuration Catalog14.07.2009
clbcatq (2).dll 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
510kb.
COM+ Configuration Catalog14.07.2009
libcache.dll 1, 0, 0, 39
23kb.
24.04.2012
libcaca_plugin.dll
751kb.
08.10.2012
libcanvas_plugin.dll
38kb.
08.10.2012
webcamchecker.dll
73kb.
19.03.2012
odbcad32.exe 3.510.3002.13
9kb.
Microsoft ODBC Administrator16.06.2003
libcairo-2.dll
2462kb.
23.04.2009
libcairo-2.dll
1155kb.
22.07.2011
1bd8a232-b080-491b-a614-dbca30a77063.dll
31kb.
03.03.2009
f5bf6106-8544-495d-9bca-e69a6f42bf95.dll
23kb.
03.03.2009
Send message