OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaccesspl (2).cfg

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 0.88 Kb
Ngày tập tin: 29.08.2012 10:03
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt accesspl (2).cfg:


Sao chép tập tin accesspl (2).cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu accesspl (2).cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép accesspl (2).cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép accesspl (2).cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 accesspl (2).cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
accesspl.dll 14.0.4734.1000
11kb.
Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Access
Publisher policy to load 14.0 assemblies instead of 11.0 assemblies.
21.01.2010
accesspl.dll 14.0.4750.1000
11kb.
Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Access
Publisher policy to load 14.0 assemblies instead of 11.0 assemblies.
29.08.2012
Send message