OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaccounts.ini

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.76 Kb
Ngày tập tin: 03.07.2012 11:48
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt accounts.ini:


Sao chép tập tin accounts.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu accounts.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép accounts.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép accounts.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 accounts.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
accountsrt.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
424kb.
Accounts RT utilities for mail, contacts, calendar11.04.2018

accounts:
connectedaccountstate.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
61kb.
12.04.2018
systemsettings.useraccountshandlers.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
490kb.
SystemSettings.UserAccountsHandlers DLL12.04.2018
windows.accountscontrol.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
999kb.
Windows Accounts Control12.04.2018
windows.internal.shellcommon.accountscontrolexpe 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
85kb.
Shell Position default shell contract handler12.04.2018
Send message