OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacerep.dll

Thể loại: Word 2007
Mô tả: Microsoft Office 2007 Access database engine Replication DLL
Kích thước tập tin: 0.53 Mb
Ngày tập tin: 26.10.2006 21:13
Tập tin phiên bản: 12.0.4518.1014
Nội bộ tên: acerep
Tên file gốc: acerep.dll
Tên sản phẩm: 2007 Microsoft Office system
Sản phẩm phiên bản: 12.0.4518.1014
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt acerep.dll:


Sao chép tập tin acerep.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acerep.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acerep.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acerep.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acerep.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
acerep.dll 14.0.4732.1000
515kb.
Microsoft Access database engine Replication DLL17.01.2010
acerep.dll 14.0.4760.1000
515kb.
Microsoft Access database engine Replication DLL23.03.2010

acerep:
qttracereplay.exe
28kb.
08.10.2012
windows.system.diagnostics.tracereporting.platfo 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
103kb.
Platform Diagnostic Actions DLL12.04.2018
Send message