OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacgradient24.dll

Mô tả: AcGradient DLL
Kích thước tập tin: 26.38 Kb
Ngày tập tin: 20.02.2022 18:45
Tập tin phiên bản: 24.0.47.0.0
Nội bộ tên: AcGradient
Tên file gốc: AcGradient.DLL
Tên sản phẩm: AcGradient DLL
Sản phẩm phiên bản: 24.0.47.0.0
Tên công ty: Autodesk
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt acgradient24.dll:


Sao chép tập tin acgradient24.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acgradient24.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acgradient24.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acgradient24.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acgradient24.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


acgradient:
acgradient18.dll 18.2.47.0.0
15kb.
AcGradient DLL14.01.2011
Send message