OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaclui.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Security Descriptor Editor
Kích thước tập tin: 113 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
Nội bộ tên: aclui.dll
Tên file gốc: aclui.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt aclui.dll:


Sao chép tập tin aclui.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aclui.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aclui.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aclui.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aclui.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aclui (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
123kb.
Security Descriptor Editor14.07.2009
aclui (2).dll 6.3.9600.17031 (winblue_gdr.140221-1952)
992kb.
Security Descriptor Editor18.03.2014
aclui.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
177kb.
Security Descriptor Editor17.02.2007
aclui.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
151kb.
Security Descriptor Editor14.07.2009
aclui.dll 6.3.9600.17031 (winblue_gdr.140221-1952)
867kb.
Security Descriptor Editor18.03.2014
aclui.dll 10.0.17134.319 (WinBuild.160101.0800)
5376kb.
Security Descriptor Editor08.09.2018
aclui.dll 10.0.22000.1 (WinBuild.160101.0800)
415kb.
Security Descriptor Editor11.01.2022
aclui.dll 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
574kb.
Security Descriptor Editor26.01.2022
aclui.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
112kb.
Security Descriptor Editor04.08.2004
aclui.dll 10.0.17763.1 (WinBuild.160101.0800)
5375kb.
Security Descriptor Editor18.02.2022
aclui.dll 10.0.14393.0 (rs1_release.160715-1616)
5272kb.
Security Descriptor Editor23.04.2022
aclui.dll 10.0.22000.1 (WinBuild.160101.0800)
544kb.
Security Descriptor Editor29.04.2022
aclui.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
547kb.
Security Descriptor Editor24.05.2022
aclui.dll 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
844kb.
Security Descriptor Editor25.06.2022
aclui.dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
125kb.
Security Descriptor Editor01.07.2022
aclui.dll 6.1.7601.23403 (win7sp1_ldr.160325-0600)
151kb.
Security Descriptor Editor17.09.2022
aclui.dll 10.0.9888.0 (fbl_release.141113-2137)
882kb.
Security Descriptor Editor04.12.2022
aclui.dll
174kb.
23.01.2023

aclui:
waclui.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
118kb.
Security Descriptor Editor17.02.2007
Send message