OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênactioncentercpl.dll

Thể loại: Windows 7 64-bit
Mô tả: Action Center Control Panel
Kích thước tập tin: 503 Kb
Ngày tập tin: 28.07.2012 00:51
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: ACTIONCENTERCPL
Tên file gốc: ACTIONCENTERCPL.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt actioncentercpl.dll:


Sao chép tập tin actioncentercpl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu actioncentercpl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép actioncentercpl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép actioncentercpl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 actioncentercpl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
actioncentercpl (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
512kb.
Action Center Control Panel22.08.2013
actioncentercpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
525kb.
Action Center Control Panel21.11.2010
actioncentercpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
537kb.
Action Center Control Panel21.11.2010
actioncentercpl.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
527kb.
Action Center Control Panel22.08.2013
actioncentercpl.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
548kb.
Security and Maintenance Control Panel12.04.2018
Send message