OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênactiveds.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: ADs Router Layer DLL
Kích thước tập tin: 348.5 Kb
Ngày tập tin: 05.03.2007 14:44
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.4035 (srv03_sp2_qfe.070304-2240)
Nội bộ tên: ADs
Tên file gốc: ADs
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4035
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt activeds.dll:


Sao chép tập tin activeds.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu activeds.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép activeds.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép activeds.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 activeds.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
activeds (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
262kb.
ADs Router Layer DLL14.07.2009
activeds (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
201kb.
ADs Router Layer DLL22.08.2013
activeds.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
189kb.
ADs Router Layer DLL14.04.2008
activeds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
198kb.
ADs Router Layer DLL21.11.2010
activeds.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
252kb.
ADs Router Layer DLL22.08.2013
activeds.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
258kb.
ADs Router Layer DLL12.04.2018
activeds.dll 10.0.22000.1 (WinBuild.160101.0800)
216kb.
ADs Router Layer DLL16.01.2022
activeds.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
190kb.
ADs Router Layer DLL30.01.2022
activeds.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
198kb.
ADs Router Layer DLL15.02.2022
activeds.dll 10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
268kb.
ADs Router Layer DLL10.05.2022
activeds.dll 10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
213kb.
ADs Router Layer DLL10.05.2022
activeds.dll 10.0.22616.1 (WinBuild.160101.0800)
300kb.
ADs Router Layer DLL25.05.2022
activeds.dll 10.0.22000.1 (WinBuild.160101.0800)
292kb.
ADs Router Layer DLL25.08.2022
activeds.dll 10.0.9888.0 (fbl_release.141113-2137)
220kb.
ADs Router Layer DLL04.12.2022
activeds.dll 10.0.22621.1 (WinBuild.160101.0800)
223kb.
ADs Router Layer DLL05.12.2022
activeds.dll 10.0.22621.1 (WinBuild.160101.0800)
300kb.
ADs Router Layer DLL18.01.2023

activeds:
wactiveds.dll 5.2.3790.4035 (srv03_sp2_qfe.070304-2240)
196kb.
ADs Router Layer DLL05.03.2007
Send message