OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadbwinapi.dll

Thể loại: FlashDevelop
Mô tả: Android ADB API
Kích thước tập tin: 94 Kb
Ngày tập tin: 09.08.2012 12:24
Tập tin phiên bản: 2.0.0.0
Nội bộ tên: AdbWinApi.dll
Tên file gốc: AdbWinApi.dll
Tên sản phẩm: Android SDK
Sản phẩm phiên bản: 2.0.0.0
Tên công ty: Google, inc
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt adbwinapi.dll:


Sao chép tập tin adbwinapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu adbwinapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép adbwinapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép adbwinapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 adbwinapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
adbwinapi.dll 2.0.0.0
102kb.
Android ADB API05.04.2020
Send message